จ.สกลนคร อำเภอบ้านม่วง บูรณาการทุกหน่วย ช่วยเหลือซ่อมบ้านผู้ยากไร้ 19 หลัง และ ช่วยเหลือด้านอาชีพ ตามฐานข้อมูล ” TPMAP “ ทุกครัวเรือน พร้อมเร่งขับเคลื่อนแก้จนเบ็ดเสร็จ

0
134

จ.สกลนคร อำเภอบ้านม่วง บูรณาการทุกหน่วย ช่วยเหลือซ่อมบ้านผู้ยากไร้ 19 หลัง และ ช่วยเหลือด้านอาชีพ ตามฐานข้อมูล ” TPMAP “ ทุกครัวเรือน พร้อมเร่งขับเคลื่อนแก้จนเบ็ดเสร็จ

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2565 ห้วงบ่าย นายคเณศวร เกษอินทร์ นายอำเภอบ้านม่วง พร้อมด้วย เกษตรอำเภอ ประมงอำเภอ ผู้แทนปศุสัตว์อำเภอ ผู้แทนพัฒนาชุมชน นายก อบต.มาย และ ผู้ใหญ่บ้าน เดินทางมาที่บ้านกล้วยน้อย และ บ้านดู่ ตำบลมาย เพื่อร่วมกิจกรรมรับมอบบ้าน 3 หลัง ให้กับประชาชนที่ยากไร้ลำบาก และ มอบปัจจัยการผลิต ไก่พันธุ์ พันธุ์ปลา พันธุ์กบ และ หัวอาหารให้กับครัวเรือน 7 ครัวเรือนเป้าหมายซึ่ง
อยู่ในฐานข้อมูล TPMAP เป็นเครื่องมือในการชี้เป้าการแก้ไขปัญหาความยากจนแบบพุ่งเป้าหมาย ที่จะนำมาใช้ขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาความยากจน โดยก่อนหน้านี้ นายอำเภอบ้านม่วง ร่วมกับ ส่วนราชการ ได้เข้าเยี่ยมเยียนและสำรวจความเป็นอยู่ผู้ยากไร้ลำบาก ผู้พิการทุกราย

สำหรับแนวทาการช่วยเหลือเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน อำเภอบ้านม่วงบูรณาการทุกหน่วยงานในพื้นที่ อาทิ ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน ร่วมกันตรวจสอบครัวเรือนตามฐานข้อมูล TPMAP ทุกครัวเรือน และ ใช้งบประมาณราชการตามอำนาจหน้าที่ของทุกหน่วยงาน ในการช่วยเหลือ ปรับปรุงซ่อมแซมบ้าน 19 หลัง และ สร้างเสริมพัฒนาอาชีพตามความถนัด ทักษะของประชาชนทั้งสิ่น 72 ครัวเรือน ซึ่งสามารถช่วยเหลือผู้ยากไร้ลำบากได้ครอบคลุมทุกครัวเรือนที่อยู่ในฐานข้อมูล TPMAP

นอกจากนี้ ได้นำฐานข้อมูลจากระบบ Thai QM มาเป็นส่วนหนึ่งของการกำหนดเป้าหมายร่วมกันของส่วนราชการ และ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการช่วยเหลือขจัดความยากจน รวมทั้ง ร่วมกับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานศึกษา ผู้นำชุมชน ขับเคลื่อนนโยบายช่วยเหลือเด็ก เยาวชน ครอบครัวยากไร้ลำบาก ให้มีโอกาสในการศึกษาต่อ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายจ่ายเกี่ยวกับทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษา และ การให้ความช่วยเหลือนักเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2561 เพื่อให้เด็ก เยาวชน มีทักษะ ความรู้ อันเป็นพื้นฐานสู่การประกอบอาชีพ เป็นกำลังสำคัญที่จะพัฒนาประเทศต่อไป