ประธานสภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย และคณะ เฝ้าถวายพระพร

0
109

 

วันพุธ ที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๕ เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จลงพระวิหาร วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ประทานพระวโรกาสให้ ประธานสภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย และคณะ เฝ้าถวายพระพร เนื่องในมงคลสมัยคล้ายวันประสูติ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๕/////แอ็ด…ทีมข่าวเฉพาะกิจ…นสพ.คน นคร สกล…ออน์ลน์////