สสส.และเครือข่ายกลุ่มตำบลเกาะตัวประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

0
96

สสส.และเครือข่ายกลุ่มตำบลเกาะตัวประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระบบกไกการจัดการพื้นที่และความเชี่ยวชาญสามารถปรับตัวและตั้งรับ พร้อมสัญจรชมบริบท นา สวน ควน เล ลงพื้นที่ประเมินศักยภาพกลุ่มในการทำหน้าที่”ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะชุมชน”

เมื่อวาน (29 มิ.ย.65) ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเกาะแต้ว อ.เมือง จ.สงขลา สำนักงานสนับสนุนสุขภาวะชุมชน (สำนัก 3) สสส.ร่วมกับเครือข่ายกลุ่มในพื้นที่ตำบลเกาะแต้ว ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้”#ระบบกลไกการจัดการพื้นที่และความเชี่ยวชาญสามารถปรับตัวหรือตั้งรับ”

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบกลไกการบริหารจัดการรูปแบบและแนวทางแก้ปัญหาพื้นที่ของชุมชน ตลอดทั้งประเมินศักยภาพของพื้นที่ในการทำหน้าที่เป็น”#ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะชุมชน”

ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ผู้บริหารและทีมงานเทศบาลตำบลเกาะแต้ว ผู้นำองค์กรหลักในพื้นที่ ศูนย์การจัดการเครือข่าย อบต.คูหา ศูนย์สนับสนุนวิชาการจัดการเครือข่ายพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง สำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน สสส.และคณะกรรมการกำกับทิศทางของแผนสุขภาวะชุมชน พื้นที่ภาคใต้

หลังจากนั้น คณะผู้เข้าร่วมประชุมชมบริบทพื้นที่ #เกาะแต้วนาสวนควนเล ชมนิทรรศการแหล่งเรียนรู้ กลุ่มไข่เค็ม ม.10 กลุ่มอนุรักษ์พันธุ์ข้าวพื้นเมืองบ้านเกาะแต้ว กลุ่มแม่บ้านทำขนมพื้นบ้าน ม.4

ทางคณะได้ลงพื้นที่ต่อเนื่องเพื่อประเมินศักยภาพและความพร้อมระบบการจัดการพื้นที่ แหล่งเรียนรู้ กลุ่มเครื่องแกง ม.6 แหล่งเรียนรู้ ชมรมรักษ์สุขภาพ ม.9 แหล่งเรียนรู้ มัสยิดบ้านเกาะแต้ว แหล่งเรียนรู้ โรงเรียนผู้สูงอายุ ม.8 และ แหล่งเรียนรู้ กองทุนสัจจะวันละ 1 บาทตำบลเกาะแต้ว

ณ ที่ทำการกองทุนนสัจจะวันละ 1 บาท ม.7 บ้านเกาะวา หรือ #กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลเกาะแต้ว ประธาน ประธานที่ปรึกษากองทุน กรรมการกองทุน ร่วมการให้การต้อนรับคณะผู้เข้าร่วมประเมินศักยภาพและความพร้อมระบบการจัดการพื้นที่

ประกอบด้วย นางสาววโรชา ศรีเจริญ ผู้จัดการศูนย์สนับสนุนวิชาการเพื่อการจัดการเครือข่ายภาคใต้ตอนล่าง น.ส.นิสา รัตนดิลก ณ ภูเก็ต ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน (สำนัก 3) สสส.และคณะ ฯลฯ โดยมี นายณัฐพงศ์ ศิริชนะ ประธานกรรมการกำกับทิศทางของแผนสุขภาวะพื้นที่ภาคใต้ เป็นหัวหน้าคณะ

นายอรัญ คงนวลใย ประธานที่ปรึกษากองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลเกาะแต้ว กล่าวนำเสนอถึงความเป็นมาของกองทุนว่า กองทุนสัจจะวันละ 1 บาท เกิดจากแนวคิดของ ดร.ครูชบ ยอดแก้ว ที่ต้องการให้พี่น้องประชาชนได้มีสวัสดิการ มีหลักประกันของชีวิตที่ครอบคลุมตั้งแต่ เกิด แก่ เจ็บ ตาย โดยการะดมทุนลดรายจ่ายวันละ 1 บาท

“กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลเกาะแต้ว ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2547 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนคนเกาะแต้วได้มีหลักประกันชีวิต รู้จักสัจจะลดรายจ่ายวันละ 1 บาท เพื่อให้ทุกคนในตำบลเกาะแต้วมีสวัสดิการครอบคลุมการช่วยเหลือ เกิด แก่ เจ็บ ตาย

ประธานที่ปรึกษาณ กล่าวว่า ในระยะเริ่มแรกเรามีสมาชิกเริ่มต้น 256 คน จากนั้นก็เปิดรับสมัคร 6 เดือน/ครั้ง พี่น้องประชาชนคนเกาะแต้วมีความสนใจมากขึ้น จนปัจจุบันมีสมาชิกทั้งหมด 3,907 คน โดยมีตัวแทนกองทุน 1 คน ทำหน้าที่คอยดูแลและประสานแต่ละหมู่บ้าน

นายณัฐพงคศ์ ศิริชนะ ประธานกรรมการกำกับทิศทางของแผนสุขภาวะพื้นที่ภาคใต้ กล่าวว่า เป็นกองทุนที่มีการบริหารจัดการประสบความสำเร็จในระดับที่ดี ความโปร่งของคนทำงาน ซื่อสัตย์ สุจริต สมาชิกหรือบุคคลภายนอกสามารถตรวจสอบได้ ทำอย่างไรให้กองทุนของเรามีสวัสดิการด้านอื่นๆ เพิ่มขึ้น ในการทำหน้าที่เป็น #ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะชุมชน ต่อไป

#เกษมลิมะพันธุ์ #สมาคมหนังสือพิมพ์ภาคใต้แห่งประเทศไทย #กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลเกาะแต้ว #เทศบาลตำบลเกาะแต้ว #เกาะแต้วเขาป่านาเล #อรัญคงนวลใย #ครูชบยอดแก้ว