องค์การบริหารส่วนตำบลวังพิกุล

0
83

พิษณุโลก วันพุธที่ 29 มิถุนายน 2565 เวลา 15.00 น. นางพีรกานต์ ทองเชื้อ นายกพิษณุโลก วันพุธที่ 29 มิถุนายน 2565 เวลา 15.00 น. นางพีรกานต์ ทองเชื้อ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังพิกุล เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมทักษะกีฬาฟุตบอลให้แก่เด็กและเยาวชนตำบลวังพิกุล เพื่อเป็นการส่งเสริมการออกกำลังกาย เพิ่มพัฒนาการทางด้านร่างกาย สติปัญญา รู้จักทำงานร่วมกันเป็นทีม สร้างความสามัคคี มีน้ำใจนักกีฬา และช่วยให้เยาวชนห่างไกลยาเสพติดได้อีกทางหนึ่ง ร่วมกับทีมบริหาร เจ้าหน้าที่ พนักงาน อบต.วังพิกุล พร้อมด้วย ร.อ.สมจิตร ฉ่ำมา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก อำเภอวังทอง เขต 1 ตัวแทนผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น คณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดดงข่อย โรงเรียนวัดวังพิกุล โรงเรียนบ้านคลองเมือง ภายหลังจากเสร็จกิจกรรมคณะผู้บริหาร อบต.วังพิกุล ได้มอบขนมให้กับเด็กๆที่มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น ณ โรงเรียนวัดดงข่อย ต.วังพิกุล อ.วังทอง จ.พิษณุโลก ธันย์ชนก ทองเพิ่ม รายงานข่าวพิษณุโลก เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมทักษะกีฬาฟุตบอลให้แก่เด็กและเยาวชนตำบลวังพิกุล เพื่อเป็นการส่งเสริมการออกกำลังกาย เพิ่มพัฒนาการทางด้านร่างกาย สติปัญญา รู้จักทำงานร่วมกันเป็นทีม สร้างความสามัคคี มีน้ำใจนักกีฬา และช่วยให้เยาวชนห่างไกลยาเสพติดได้อีกทางหนึ่ง ร่วมกับทีมบริหาร เจ้าหน้าที่ พนักงาน อบต.วังพิกุล พร้อมด้วย ร.อ.สมจิตร ฉ่ำมา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก อำเภอวังทอง เขต 1 ตัวแทนผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น คณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดดงข่อย โรงเรียนวัดวังพิกุล โรงเรียนบ้านคลองเมือง ภายหลังจากเสร็จกิจกรรมคณะผู้บริหาร อบต.วังพิกุล ได้มอบขนมให้กับเด็กๆที่มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น ณ โรงเรียนวัดดงข่อย ต.วังพิกุล อ.วังทอง จ.พิษณุโลก ธันย์ชนก ทองเพิ่ม รายงานข่าวพิษณุโลก