ศรีสะเกษ นายอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณนำจิตอาสาสร้างให้กับชาวบ้านที่ยากจน เพื่อให้ชาวบ้านมีที่อยู่อาศัยที่มั่นคงแข็งแรง มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

0
70

ศรีสะเกษ นายอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณนำจิตอาสาสร้างให้กับชาวบ้านที่ยากจน เพื่อให้ชาวบ้านมีที่อยู่อาศัยที่มั่นคงแข็งแรง มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

เมื่อวันที่ 30 มิ.ย. 65 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จ.ศรีสะเกษ นายสุวรรณ เนตรเนติกุล นายอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ/ผู้อำนวยการจิตอาสาอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ เปิดเผยว่า ตนพร้อมด้วยคณะจิตอาสาประกอบด้วย นางขวัญตา คิดดี ปลัดอำเภอ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง จ่าเอกโอภาส ทองขาว ปลัดอำเภอ นางศิริวรรณบุษบา ผู้แทนพัฒนาการอำเภอ นายสมานชัย ใยดวง กำนันตำบลโดด ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง สมาชิก อส.กองร้อย อส.อ. โพธิ์ศรีสุวรรณที่ 23 ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2, 3, 5, 6, 8, 11, 13, 14, 15, 17 และ 23 ตำบลโดดแพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ตำบลโดด นายสุบรรณ ปัญญาสูง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโดด เขต 2 และประชาชนชาวบ้านกาดำ ได้ร่วมกันสร้างบ้านให้กับครัวเรือนยากจนรายนายไสว บัวพันธ์ บ้านกาดำ หมู่ที่ 12 ตำบลโดด ซึ่งได้รับงบประมาณในการสร้างบ้านจากสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 50,000.- บาท โดยได้รับการสนับสนุน อาหารกลางวันและเครื่องดื่ม สำหรับผู้ร่วมกิจกรรม จากกำนัน ผู้ใหญ่บ้านสมาชิกสภาเทศบาลตำบลโดด เลขานุการสภาเทศบาลตำบลโดด

นายสุวรรณ เนตรเนติกุล นายอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ/ผู้อำนวยการจิตอาสาอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ เปิดเผยต่อไปว่า อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ มีครัวเรือนยากจนตามฐานข้อมูล TPMAP และครัวเรือนยากจนที่สำรวจเพิ่มเติมที่ประสบปัญหาด้านที่อยู่อาศัยไม่มั่นคงและมิติด้านรายได้ รวมทั้งสิ้น 37 ครัวเรือนแยกเป็นมิติด้านที่อยู่อาศัยไม่มั่นคง จำนวน 30 ครัวเรือน มิติด้านรายได้จำนวน 3 ครัวเรือน ครัวเรือนที่มีปัญหาทั้งมิติด้านที่อยู่อาศัยไม่มั่นคงและมิติด้านรายได้จำนวน 4 ครัวเรือน โดยได้รับงบประมาณในการสร้าง/ซ่อมแซมบ้าน ดังนี้ 1. งบประมาณจากสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) จำนวน 18 หลัง ๆ ละ 20,000 บาท รวมเป็นเงิน 360,000 บาท 2. งบประมาณในการสร้างบ้านจากสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษจำนวน 1 หลังเป็นเงิน 50,000 บาท 3. ศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ (ศจพ.อ. โพธิ์ศรีสุวรรณ) ได้จัดตั้งกองทุนสร้างซ่อมแซมบ้านให้กับครัวเรือนยากจนโดยมีเงินในบัญชีกองทุนจำนวน 70,000 บาท

นายสุวรรณ เนตรเนติกุล นายอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณเปิดเผยด้วยว่า 4. เงินจากการทอดผ้าป่าและระดมทุนเพื่อเป็นกองทุน สจพ.ตำบลเพื่อสร้าง/ซ่อมแซม/ปรับปรุงบ้าน ให้กับครัวเรือนยากจน ดังนี้ 4.1 กองทุน ศจพ.ตำบลโดด จำนวน 151, 444 บาท 4.2 กองทุน ศจพ.ตำบลอีเซ จำนวน 103, 069 บาท 4.3 กองทุน ศจพ.ตำบลผือใหญ่จำนวน 66,125 บาท 4.4 กองทุน ศจพ.ตำบลเสียว จำนวน 53, 347 บาท 4.5 กองทุน ศจพ.ตำบลหนองม้า จำนวน25,000 บาท รวมงบประมาณในการสร้าง/ซ่อมแซม/ปรับปรุงบ้านให้กับครัวเรือนยากจน จำนวน 878,985 บาท มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 30 คน ซึ่งผลการปฏิบัติ ครัวเรือนยากจน บ้านกาดำ หมู่ที่ 12 ตำบลโดด มีที่อยู่อาศัยที่มั่นคงแข็งแรง มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น////////

ภาพ / ข่าว ศิริเกษ หมายสุข ผู้สื่อข่าวประจำ จ.ศรีสะเกษ