อำเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์ กิจกรรมมอบไก่พันธุ์ไข่ให้แก่ครัวเรือนยากจนเป้าหมาย tpmap ตามโครงการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยฯ

0
53

อำเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์
กิจกรรมมอบไก่พันธุ์ไข่ให้แก่ครัวเรือนยากจนเป้าหมาย tpmap ตามโครงการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยฯ


วันที่ 5 สิงหาคม 2565
นายสุพจน์ ตรีรัตนนุกูล นายอำเภอชุมตาบง พร้อมด้วยนางทัศนีย์ ตรีรัตนนุกูล นายกกิ่งกาชาดอำเภอชุมตาบง,
นางโสภี อภิจารี พัฒนาการอำเภอชุมตาบง, คณะกรรมการฯ คจพอ. และคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอชุมตาบง ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนครัวเรือนยากจนเป้าหมาย tpmap ตามโครงการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยฯ มิติที่อยู่อาศัย และมิติรายได้ ทั้งนี้ ได้มอบแม่ไก่พันธุ์ไข่ พร้อมอาหารไก่ให้แก่ครัวเรือน จำนวน 27 ครัวเรือน เพื่อเป็นการสนับสนุนครัวเรือนให้ดำรงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
Chance For Good
เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง และชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี 2565
สถานีข่าว CNS พช.ชุมตาบง รายงาน