อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน จัดงาน “ไม้ผลอัตลักษณ์คุณภาพดีและของดีเชียงกลาง @ น่าน ปี 2565”

0
118

อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน จัดงาน “ไม้ผลอัตลักษณ์คุณภาพดีและของดีเชียงกลาง @ น่าน ปี 2565”

 


วันที่ 6 สิงหาคม 2565 ณ สหกรณ์การเกษตรเชียงกลางตำบลเปือ อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานพิธีเปิดงาน ไม้ผลอัตลักษณ์คุณภาพดีและของดี
เชียงกลาง @ น่าน ปี 2565 ภายใต้ กิจกรรมประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการสร้างอัตลักษณ์ไม้ผลไทย ปี 2565
ในรูปแบบ New Normal ตามโครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร ตามอัตลักษณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2565
นายศักดิ์สิทธิ์ ศรีวิชัย เกษตรจังหวัดน่าน กล่าวว่า เนื่องด้วยจังหวัดน่าน มีพื้นที่เพาะปลูกไม้ผล รวมทั้งหมดจำนวน 78,000 ไร่ โดย ลำไย เป็นไม้ผลหลัก มีพื้นที่เพาะปลูก รวมทั้งหมด 38,000 ไร่ ในฤดูกาลผลิต 2565 มีประมาณ 36,099 ตัน มีแหล่งผลิตกระจายทุกอำเภอ สำหรับอำเภอที่มีพื้นที่เพาะปลูกลำไยจำนวนมากที่สุด ของจังหวัดน่าน ได้แก่ อำเภอท่าวังผา อำเภอเชียงกลาง และอำเภอเวียงสา ในช่วงเดือนสิงหาคมผลผลิตลำไยออกสู่ตลาดพร้อมกันเป็นจำนวนมาก จึงส่งผลให้ราคาผลผลิตตกต่ำ ประกอบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จึงทำให้การส่งออกลำไยหยุดชะงัก ดังนั้น เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรและของดีอำเภอเชียงกลาง ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย รวมทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการบริโภคสินค้าผลไม้ในประเทศ ตลอดจน การส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจของไทย ตามนโยบายของรัฐบาล จึงเกิดเป็นงาน “ไม้ผลอัตลักษณ์คุณภาพดีและของดีเชียงกลาง @ น่าน ปี 2565”
โดยภายในงาน จัดให้มีกิจกรรมต่างๆ กิจกรรม ผู้ประกอบการ พบ เกษตรกรชาวสวนลำไย / กิจกรรมจำหน่ายลำไยคุณภาพ ผ่านช่องทางออนไลน์ / กิจกรรมจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร และของดีอำเภอ
เชียงกลาง ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมงานฯ ประมาณ 100 คน ภายใต้การจัดงานแบบ New Normal ที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดน่าน กำหนดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 /บุญยงค์ สดสอาด อุปนายกสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดน่าน รายงาน