ประจวบฯ ขับเคลื่อนโครงการเรือประมงสีขาว ป้องกันยาเสพติดในทะเล

0
53

ข่าว – ประจวบฯ ขับเคลื่อนโครงการเรือประมงสีขาว ป้องกันยาเสพติดในทะเล
เมื่อวันที่ 10 ส.ค. ที่ห้องประชุมชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายเสถียร เจริญเหรียญ ผู้ว่าราชการ จ.ประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ความร่วมมือป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเรือประมง หรือโครงการเรือประมงสีขาว จ.ประจวบคีรีขันธ์ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ และผู้แทนจาก 14 หน่วยงานร่วมลงนาม ได้แก่ ที่ทำการปกครองจังหวัดฯ สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 7 ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล จ.ประจวบฯ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฯ โรงพยาบาลประจวบฯ โรงพยาบาลปราณบุรี โรงพยาบาลบางสะพาน สำนักงานประมงจังหวัดฯ สถานีตำรวจน้ำปราณบุรี สถานีตำรวจน้ำบางสะพาน สมาคมประมงปราณบุรี สมาคมประมงคลองวาฬ สมาคมประมงบางสะพาน และสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดฯ เพื่อป้องกันไม่ให้แรงงานประมงทะเลเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดทุกรูปแบบ ส่งเสริมให้เรือประมงทะเลปลอดจากยาเสพติด ยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานประมงทะเล และให้เจ้าของเรือประมงหรือนายจ้างมีแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเรือประมงทะเลอย่างเป็นระบบ รวมทั้งยกย่องเชิดชูเกียรติเจ้าของเรือประมงหรือนายจ้างที่มีความมุ่งมั่นในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเรือประมง
นายสมภพ คงรอด สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จ.ประจวบฯ กล่าวว่า แรงงานในภาคการประมงถือเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงต่อการเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ดังนั้นการลงนามความร่วมมือในครั้งนี้จะทำให้เกิดการขับเคลื่อนการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในเรือประมงอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี มีเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐรณรงค์ส่งเสริมให้ความรู้แก่แรงงานประมงเกี่ยวกับโทษและพิษภัยของยาเสพติด การบังคับใช้กฎหมายยาเสพติด รวมถึงการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการเจ้าของเรือจัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเรือประมง โดย จ.ประจวบฯ มีเรือประมงพาณิชย์จำนวนกว่า 200 ลำ เรือประมงที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับการตรวจประเมินตามหลักเกณฑ์จะได้รับประกาศนียบัตร “เรือประมงสีขาว” ซึ่งโครงการนี้ได้ดำเนินการนำร่องไปแล้วใน 4 จังหวัด ได้แก่ จ.ชลบุรี ตราด ระยอง และจันทบุรี
“ปัจจุบันสหรัฐอเมริกาได้ปรับระดับสถานการณ์การค้ามนุษย์ของไทยให้ขึ้นมาอยู่ในกลุ่มที่ 2 หรือเทียร์ 2 หรือประเทศที่แสดงให้เห็นถึงความพยายามในการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ การขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเรือประมง จะเป็นส่วนสำคัญอีกประการหนึ่งในการพิจารณาปรับระดับสถานการณ์ของไทยในปีต่อๆ ไป และเป็นสิ่งที่จะแสดงให้เห็นว่าประเทศไทยให้ความสำคัญกับการคุ้มครองดูแลแรงงานทุกสัญชาติ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปัญหาเสพติดหรือปัญหาการค้ามนุษย์ ส่งผลต่อภาพลักษณ์ที่ดีของไทยในสายตานานาชาติ โดยจะมีการตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเรือประมงสีขาว มีหลักเกณฑ์ 8 ข้อ ประกอบด้วย 1.การจัดให้มีนโยบายด้านยาเสพติด 2.มีป้ายประกาศรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด 3.มีบุคคลผู้รับผิดชอบดูแลด้านยาเสพติด 4.มีการให้ความรู้ด้านยาเสพติด 5.มีกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด 6.มีการคัดกรองสุขภาพเบื้องต้นของแรงงานบนเรือประมง 7.มีการตรวจสอบจนไม่พบพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด และ 8.มีกระบวนการตรวจสอบในลำดับที่ 1-7 ข้างต้น เรือประมงลำใดที่เข้าร่วมโครงการ หากมีผลการดำเนินการครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ในรอบการดำเนินการ ระหว่างวันที่ 10 สิงหาคม 65 – 9 สิงหาคม 66 จะได้รับมอบเกียรติบัตร “เรือประมงสีขาว” อายุการรับรอง 1 ปี จากผู้ว่าราชการ จ.ประจวบฯ” นายสมภพ กล่าว.
อุดมศักดิ์ นิ่มเซียน.ประจวบฯ