อำเภอภูเพียง จัดงานวันกำนันผู้ใหญ่บ้าน

0
439

อำเภอภูเพียง จัดงานวันกำนันผู้ใหญ่บ้าน

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2565 ที่ห้องประชุมอำเภอภูเพียง อ.ภูเพียง จ.น่าน นายเชาวฤทธิ์ บุตรดาสา ปลัดอำเภอ ปลัดอำเภอรักษาราชการ แทนนายอำเภอภูเพียง เป็นประธานจัดงานวันกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอภูเพียงโดย มีกิจกรรมทางศาสนา อ่านสารนายกรัฐมนตรี อธิบดีกรมการปกครอง และกล่าวคำปฎิญาณตนของกำนันผู้ใหญ่บ้านและมีการมอบเกียรติบัตร โดยนายเชาวฤทธิ์ บุตรดาสา ปลัดอำเภอรักษาราชการแทนนายอำเภอภูเพียงเป็นผู้มอบ เป็นเวลา130 ปีแล้วระบบการปกครองท้องที่ เชื่อมโยง และขับเคลื่อนนโยบายของทางราชการ อีกทั้งเป็นตัวแทน และผู้นำพี่น้องประชาชนในตำบล หมู่บ้าน อยู่เคียงข้างคอยรับฟังทุกข์สุข ไกล่เกลี่ย แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้วยปณิธาน “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” เพื่อประชาชนเป็นสำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ซึ่งส่งผลกระทบต่อ สภาพชีวิตความเป็นอยู่ เศรษฐกิจ และสังคมทุกระดับอย่างหนัก กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นอกจากทำหน้าที่ในการป้องกันโรคร้ายตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช 2457 แล้ว ยังมีหน้าที่ในการแก้ไขปัญหาความทุกข์ยาก การป้องกัน และมาตรการเยียวยา รวมทั้งการนำมาตรการต่างๆ จากภาครัฐเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างทั่วถึงในฐานะผู้นำหมู่บ้าน กรมการปกครองขอเป็นกำลังใจให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน แพทย์ประจำตำบล และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน รวมทั้งคณะกรรมการหมู่บ้านทุกท่านในการทำหน้าที่ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” ด้วยความเพียรพยายาม อดทน มุ่งมั่นตั้งใจ จนเติมสุขคลายทุกข์ให้ทาพี่น้องประชาชนในตำบล หมู่บ้านของตน เสมือนคนในครอบครัวเดียวกัน ในปีนี้ทางอำเภอภูเพียง จัดงานโดยมีพิธีทางศาสนา การมอบเกียรติบัตรให้กับ กำนัน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ผู้ใหญ่บ้านและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ดีเด่นด้วยคือ
1.นายวรายุทธ เขียวปัญญา กำนันตำบลฝายแก้ว
2.นายบุญน้อม จะเงางาม ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 ต.ม่วงตึ๊ด
3.นายวิชัย ไชยโย แพทย์ประจำตำบลฝายแก้ว
4.นายภูมิพัฒน์ อ่อนชู สารวัตรกำนัน ตำบลฝายแก้ว
5.นายสวาท สายสอน สารวัตรกำนันตำบลฝายแก้ว
6.นายไกรศักดิ์ ดวงแก้ว ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1ต.ม่วงตึ๊ด..
ในกิจกรรมนี้ทางอำเภอภูเพียงได้เชิญส่วนราชการ นายกอบต.ของอำเภอภูเพียงทุกอบต. ประธานชมรมต่างๆร่วมกิจกรรมเป็นเกียรติและกำลังใจ กับงานกำนันผู้ใหญ่บ้านของอำเภอภูเพียง วิสุทธิ์ ศรีเมือง ภาพ/ข่าว บุุญยงค์ สดสอาด อุปนายกสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดน่าน เรียบเรียง และรายงาน