สหกรณ์จังหวัดสกลนคร เป็นประธานในพิธีมอบเงินอุดหนุนเพื่อชดเชยดอกเบี้ยเงินกู้ให้สหกรณ์/กลุ่ม

0
75

 

วันที่ 10 สิงหาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายดุสิต ทองทา สหกรณ์จังหวัดสกลนคร เป็นประธานในพิธีมอบเงินอุดหนุนเพื่อชดเชยดอกเบี้ยเงินกู้ให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร“โครงการช่วยเหลือด้านหนี้สินสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร (ลดดอกเบี้ยเงินกู้ให้เกษตรกรสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้แก่สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร จำนวน 55 แห่ง รวม 14,043 ราย วงเงินที่ได้รับจัดสรรปี 2565 จำนวน 6,626,591.83 บาท จัดสรรรอบแรก เป็นจำนวน 3,313,295.93 บาท งวดที่ 2 เป็นจำนวน 1,659,201.92 บาท และได้จัดสรรงวดที่ 3 เป็นจำนวน 1,654,093.98 บาท โครงการดังกล่าว ช่วยลดภาระดอกเบี้ยและลดต้นทุนในการประกอบอาชีพการเกษตรแก่สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสกลนคร โดยมีนางสุชาดา เคนพิทักษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ และนายสุระศักดิ์ บุญชาญ ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งสหกรณ์ พร้อมผู้แทนสหกรณ์ ร่วมพิธีรับมอบเงินอุดหนุนเพื่อชดเชยดอกเบี้ยเงินกู้ให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร โครงการช่วยเหลือด้านหนี้สินสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร(ลดดอกเบี้ยเงินกู้ให้เกษตรกรสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ภาพข่าว กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสกลนคร 042 7116176