“มทบ.15 นำผู้อบรมจากค่ายเยาวชนส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปี 2565” “กตัญญูคลับ กตัญญู 4 เสาหลัก เยี่ยมชมนิทรรศการรัตนโกสินทร์!!

0
79

“มทบ.15 นำผู้อบรมจากค่ายเยาวชนส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปี 2565” “กตัญญูคลับ กตัญญู 4 เสาหลัก เยี่ยมชมนิทรรศการรัตนโกสินทร์!!

เมื่อวันที่ 28 ส.ค.65 พ.อ.ชวณิชย์ ชนินทร์อารักษ์หก.กกร.มทบ.15 นำเยาวชนผู้เข้ารับการอบรมโครงการ “ค่ายเยาวชนส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปี 2565” จัดทัศนศึกษาชมนิทรรศการรัตนโกสินทร์ จากนั้นเดินทางไปยังวัดพระศรีรัตนศาสดาราม(วัดพระแก้ว)และพระบรมมหาราชวังและพักรับประทานอาหารกลางวัน ณ หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน

หลังจากนั้นเดินทางไปทัศนศึกษายังพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และนิทรรศการรัตนโกสินทร์ ประกอบไปด้วย

-วัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดพระแก้ว)และพระบรมมหาราชวัง

-พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นสมาชิกกตัญญูคลับ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จำนวน 40 ราย เพื่อให้ตระหนักรู้ถึงความเป็นมาของประวัติศาสตร์ชาติไทยและพระอัจฉริยภาพของพระบูรพกษัตริย์ในอดีต ที่บำเพ็ญประโยชน์ต่อประเทศชาติต่อไป

/////////////////////////////////////