“ศูนย์ดำรงธรรมสงขลาจับมืออำเภอหาดใหญ่ พร้อมหน่วยงาน ลงพื้นที่ร่วมกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหากองทุนสัจจะวันละบาท !!

0
40

“ศูนย์ดำรงธรรมสงขลาจับมืออำเภอหาดใหญ่ พร้อมหน่วยงาน ลงพื้นที่ร่วมกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหากองทุนสัจจะวันละบาท !!

วันนี้ (วันอังคารที่ 20 กันยายน 2565) เวลา 14.00 น.ณ อาคารเทศบาลตำบลน้ำน้อย (หลังเก่า) หมู่ที่ 1 ตำบลน้ำน้อย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นายวรณัฎฐ์ หนูรอต รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา และ นางสาวดุษฎี พฤกษเศรษฐ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสงขลาได้มอบหมาย นายรุ่งโรจน์ และสุบ ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด  ลงพื้นที่ร่วมกับผู้แทนของ นายชวกิจจ์ สุวรรณคีรี นายอำเภอหาดใหญ่ และผู้แทนของ นางวิไลวรรณ สุวรรณรักษา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา และนายโมกศักดิ์ ยอดแก้ว เลขามูลนิธิ ดร.ครูชบ – ปราณี ยอดแก้ว /คณะทำงานสวัสดิการชุมชนจังหวัดสงขลา โดยมีตัวแทนสมาชิกของกลุ่มสัจจะ ฯ (กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลน้ำน้อย) ร่วม 50 คน มารับฟังแนวทางการแก้ไขปัญหา

สำหรับสถานะกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลน้ำน้อย เงินคงเหลือ 8,416.86 บาท สมาชิกคงเหลือ 736 ราย โดยกองทุน ฯ จะทำการตรวจสอบคุณสมบัติสมาชิกที่ยังคงอยู่ และหากประสงค์จะลาออกจะต้องจ่ายเงินจำนวนเท่าไหร่ รวมถึงการจัดลำดับการรับเงินค่าทำศพตามแผนฟื้นฟูกองทุน ฯ จำนวน 10 ราย เป็นเงิน 115,000.-บาท ซึ่งจะต้องรวบรวมความเสียหายทั้งหมด เพื่อจะได้กำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาและผู้รับผิดชอบ

ทั้งนี้ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลาจะได้ติดตามการแก้ไขปัญหาข้างต้น โดยจะนัดประชุมชี้แจงอีกครั้ง ในวันที่ 20 ตุลาคม 2565 เวลา 14.00 น.ณ อาคารเทศบาลตำบลน้ำน้อย (หลังเก่า)การประชุมชี้แจงทำความเข้าใจเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ใช้ระยะเวลาในการประชุมประมาณ 2 ชั่วโมง

“บริการด้วยใจ คนไทยยิ้มได้