“ศูนย์ดำรงธรรมสงขลาร่วมรับฟังความคิดเห็นร่างแผนยุทธศาสตร์ของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน!!

0
30

“ศูนย์ดำรงธรรมสงขลาร่วมรับฟังความคิดเห็นร่างแผนยุทธศาสตร์ของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน!!

วันนี้ (วันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน 2565) เวลา 08.30 น. ณ โรงแรมเดอะ เบด เวเคชั่น ราชมังคลา อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา นายวรณัฎฐ์ หนูรอต รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา  และนางสาวดุษฎี พฤกษเศรษฐ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสงขลา ได้มอบหมาย นายรุ่งโรจน์ และสุบ ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด ร่วมแสดงความคิดเห็นร่างแผนยุทธศาสตร์ของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมตัวแทนจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ร่วม 30 คน

สำหรับแผนยุทธศาสตร์ของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2561 – 2565) กำลังจะสิ้นสุดลง สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน จึงจำเป็นต้องมีการวางแผนและเตรียมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ฉบับที่ 5 (พ.ศ.2566 – 2570) เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องของแนวทางการดำเนินงาน และพัฒนางานของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ในระยะ 5 ปีข้างหน้า ซึ่งการดำเนินงานดังกล่าวมีความจำเป็นต้องใช้ข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และข้อมูลแวดล้อมต่าง ๆ เพื่อให้ได้ผลการศึกษาที่มีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์

ทั้งนี้ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลาพร้อมที่ร่วมมือและสนับสนุนการดำเนินการตามภารกิจร่วมกับสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เพื่อให้การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป

“บริการด้วยใจ คนไทยยิ้มได้”