## ร.13 จัดพิธีเทิดเกียรติและมอบโล่เกียรติคุณแด่กำลังพลอำลาชีวิตรับราชการประจำปี 2565 และพิธีเปิดป้ายชมรมทหารกองหนุน ร.13 ###

0
78

ร.13 จัดพิธีเทิดเกียรติและมอบโล่เกียรติคุณแด่กำลังพลอำลาชีวิตรับราชการประจำปี 2565 และพิธีเปิดป้ายชมรมทหารกองหนุน ร.13 ###

 

เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2565 พันเอก จักรพงษ์ โพธิ์นาแค ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 13 ได้จัดพิธีเทิดเกียรติและมอบโล่เกียรติคุณให้แก่กำลังพลอำลาชีวิตรับราชการ ประจำปี 2565 ที่ครบกำหนดเพื่อรอเกษียณอายุราชการ ในวันที่ 1 ตุลาคม 2566 ณ กองบังคับการ กรมทหารราบที่ 13 ค่ายประจักษ์ศิลปาคม ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โดยมี พันเอก จักรพงษ์ โพธิ์นาแค ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 13 เป็นประธานในพิธีฯ พร้อมทั้งได้กล่าวให้โอวาทและกล่าวขอบคุณกำลังพลทุกนายที่ได้อุทิศตนในการทุ่มเทแรงกายแรงใจ รับราชการมาด้วยความขยันหมั่นเพียร มีวิริยะอุตสาหะ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความทุ่มเทแรงกายแรงใจ ตามภาระหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ เป็นประโยชน์แก่กองทัพบกและประเทศชาติตลอดมา ซึ่งทางหน่วยเชื่อมั่นว่ากำลังพลที่อำลาชีวิตราชการไปแล้วนั้น จะยังคงเป็นบุคคลที่มีคุณค่า พร้อมนำความรู้ความสามารถที่ได้รับตลอดระยะเวลารับราชการที่ผ่านมาเพื่อทำคุณประโยชน์ต่อสังคม และชุมชนต่อไป และในวันเดียวกันนี้ได้จัดพิธีเปิดป้ายทหารกองหนุน ซึ่งได้ดำเนินการจัดตั้งเป็นสำนักงานชมรมทหารกองหนุน กรมทหารราบที่ 13 สำหรับใช้เป็นสถานที่ประสานงานของสมาชิกชมรมฯ และเจ้าหน้าที่ของหน่วย จากการที่หน่วยได้จัดพิธีฯ ดังกล่าว ทำให้ผู้เข้าร่วมพิธีฯ มีความรู้สึกดีใจและซาบซึ้งใจเป็นอย่างมาก พร้อมทั้งกล่าวขอบคุณหน่วยที่ได้กระทำพิธีให้อย่างสมเกียรติ และรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้เข้าร่วมพิธีฯ สำคัญในครั้งนี้
//////////////////////////////////////
ข้อมูลภาพข่าว
ร.ต.กฤษฎา มณีใส

#กรมทหารราบที่ 13