#ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขต 17ลงพื้นที่ จ.สุโขทัย#

0
57

#ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขต 17ลงพื้นที่ จ.สุโขทัย#


เมื่อเวลา 09.30น.ของวันที่ 22 กันยายน 2565 ณ. ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอบ้านด่านลานหอย อำเภอ บ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย. นาง รุ่งรัตนา บุญ-หลง ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 17 (ประธานกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสุโขทัย )ได้มาเป็นประธานเปิดการประชุม คณะกรรมการธรรมาภิบาล จังหวัดสุโขทัย ครั้งที่ 3/2565 โดยได้มีวาระการประชุมทั้งหมด5วาระซึ่งทั้งนี้ ได้มีการมอบเกียรติบัตรให้คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสุโขทัย ชุดที่4 ได้ดำรงตำแหน่งครบวาระ3ปีด้วย อนึ่งในวาระการประชุมได้มีการลงพื้นที่สอดส่องโครงการที่ดำเนินการในพื้นที่จังหวัดสุโขทัยโครงการขุดลอกสระภัยแล้งพร้อมบ่อกักเก็บน้ำใต้ดิน ในอำเภอบ้านด่านลานหอย พร้อมวาระร่างรายงานผลการดำเนินงานของ ก.ธ.จ.สุโขทัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 พร้อมลงพื้นที่สอดส่องงาน โครงการขุดลอกสระภัยแล้ง พร้อมบ่อกักเก็บน้ำใต้ดิน บ้านลานทอง หมู่ที่ 11 ตำบลวังน้ำขาว อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัยโดยมีเจ้าหน้าที่ของอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ของอำเภอบ้านด่านลานหอย ลงพื้นที่ด้วย
กิตติ พรดวงจันทร์ สุโขทัย 0821632939