ส.ส.ดร.นิยม เวชกามา พรรคเพื่อไทยเขต 2 จังหวัดสกลนคร ร่วมเป็นเกียรติและเป็น

0
45

 

 

ส.ส.ดร.นิยม เวชกามา พรรคเพื่อไทยเขต 2 จังหวัดสกลนคร ร่วมเป็นเกียรติและเป็นประธานในงานเกษียณอายุราชการข้าราชการครู นายพิทักษ์ ไชยโคตร ผอ.ร.ร.บ้านปุ่งสหราษฏรบำรุง โดยมีข้าราชการในพื้นที่อำเโพนนาแก้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ปกครอง และผอ.ร.ร.ทั้งประถมและมัธยมในเขต อ.โพนนาแก้วคณะครูอาจารย์ ร่วมแสดงความยินดีและร่วมส่งความสุข มีการมอบของที่ระลึกและร่วมรับประทานอาหารร่วมกัน แก่ท่าน ผอ.ร.ร.ภายใต้ชื่องาน 60 ปีที่ภาคเพียนสู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ จัดขึ้นที่โรงเรียนบ้านปุ่งสหบำรุง ตำบลนาตงวัฒนาอำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนครเมื่อวันที่ 23 กันยายน 2565