นายนราวิชญ์ มณีฤทธิ์ นายอำเภอดงหลวง เป็นประธานการจัดกิจกรรม “คนดงหลวง สวมผ้าไทยใส่บาตร หนุนศาสนา

0
47

 

 

(#)อำเภอดงหลวง(#)
จังหวัดมุกดาหาร

วันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2565 เวลา 07.30 น.
ณ ศาลาการเปรียญวัดศรีจำปา บ้านหนองยาง
ตำบลชะโนดน้อย

นายนราวิชญ์ มณีฤทธิ์
นายอำเภอดงหลวง

เป็นประธานการจัดกิจกรรม “คนดงหลวง สวมผ้าไทยใส่บาตร หนุนศาสนา สภากาแฟ” ครั้งที่ 4 จัดโดย องค์การบริหารส่วนตำบลชะโนดน้อย เพื่อเป็นการส่งเสริมการสวมใส่ผ้าไทย ส่งเสริมพระพุทธศาสนา และรับฟัง/แลกเปลี่ยนความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ ตามนโยบายจังหวัดมุกดาหาร

โดยมี นายชาญชัย คำมุงคุณ นายก อบต.ชะโนดน้อย
หัวหน้าส่วนราชการอำเภอดงหลวง
ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง
ผู้บริหารสถานศึกษา
กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ นักเรียน และประชาชนในพื้นที่ตำบลชะโนดน้อยร่วมกิจกรรม 200 คน

ในการนี้ อบต.ชะโนดน้อย
ได้มอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภค ให้กับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เพื่อมอบแก่ผู้สูงอายุที่มีปัญหาด้านความพิการในพื้นที่ตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุที่มีปัญหาด้านความพิการ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2565 ด้วย///////ว///////วิลาสินี…มุกดาหาร