“ศูนย์ดำรงธรรมสงขลาร่วมกับทีมวิจัย มธ. ประเมินผลและจัดทำแผนยุทธศาสตร์หน่วยงานพื้นที่ภาคใต้มุ่งขับเคลื่อนการคุ้มครองผู้บริโภค!!

0
87

“ศูนย์ดำรงธรรมสงขลาร่วมกับทีมวิจัย มธ. ประเมินผลและจัดทำแผนยุทธศาสตร์หน่วยงานพื้นที่ภาคใต้มุ่งขับเคลื่อนการคุ้มครองผู้บริโภค!!

วันนี้ (วันอังคารที่ 27 กันยายน 2565) เวลา 09.00 น. ณ โรงแรมคริสตัลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นายวรณัฎฐ์ หนูรอต รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา และนางสาวดุษฎี พฤกษเศรษฐ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสงขลา ได้มอบหมาย นายรุ่งโรจน์ และสุบ ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด เข้าร่วมประชุมเพื่อประเมินผลและจัดทำแผนยุทธศาสตร์ พร้อมตัวแทนจากหน่วยงานภาคราชการ สมาคมผู้บริโภคสงขลา หน่วยงานเขตพื้นที่ภาคใต้ สภาองค์กรของผู้บริโภค ร่วม 10 คน และทีมวิจัยจากสถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วม 6 คน นำโดย ผศ.วีรบูรณ์ วิสารทสกุล อาจารย์ประจำวิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ้งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นหัวหน้าทีมวิจัย

สำหรับการประชุมข้างต้น เพื่อประเมินผลการดำเนินงานของหน่วยงานประจำจังหวัด กลไกเขตพื้นที่ และองค์กรของผู้บริโภค นอกจากนี้ เป็นการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ เพื่อขับเคลื่อนงานใน 3 – 5 ปีข้างหน้าของสมาคมผู้บริโภค หน่วยงานเขตพื้นที่ภาคใต้ และสภาองค์กรของผู้บริโภค โดยมีภารกิจสำคัญในการสนับสนุนและสร้างความเข้มแข็งให้หน่วยงานประจำจังหวัดสามารถดำเนินงานได้ตามบทบาทหน้าที่ และสร้างความเข้มแข็งให้แก่สมาชิกเพื่อพัฒนาเป็นหน่วยงานประจำจังหวัด

ทั้งนี้ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลา และ สคบ.ประจำจังหวัดสงขลา พร้อมที่จะสนับสนุนภารกิจ ร่วมกับสมาคมผู้บริโภคสงขลา หน่วยงานเขตพื้นที่ภาคใต้ และสภาองค์กรของผู้บริโภค เพื่อให้การขับเคลื่อนการคุ้มครองผู้บริโภคเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพอย่างแท้จริงต่อไป

“บริการด้วยใจ คนไทยยิ้มได้”