ปศุสัตว์จังหวัดยะลา มอบกรรมสิทธิ์และไถ่ชีวิตโค-กระบือแก่เกษตรกร 23 ราย เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา12สิงหาคม 2565

0
63

อับดุลหาดี/ยะลา/24 พ.ย. 65
ปศุสัตว์จังหวัดยะลา มอบกรรมสิทธิ์และไถ่ชีวิตโค-กระบือแก่เกษตรกร 23 ราย เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา12สิงหาคม 2565

วันนี้ 24 พ.ย.65 ที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยะลา อ.เมืองยะลา จ.ยะลา นายธีรุตม์ ศุภวิบูลย์ผล รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานในพิธีมอบกรรมสิทธิ์และไถ่ชีวิตโค-กระบือ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 โดยมี นาย อรรถพล แสนพันทา ปศุสัตว์จังหวัดยะลา พนักงาน เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยะลาและเกษตรกร เข้าร่วมพิธี เพื่อรับมอบโค-กระบือ โครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ จำนวน23 ราย ซึ่งประกอบด้วยเกษตรกรในพื้นที่อำเภอเมืองยะลา จำนวน 16 ราย อำเภอรามัน จำนวน 6 รายและอำเภอยะหา จำนวน 1 ราย

นาย อรรถพล แสนพันทา ปศุสัตว์จังหวัดยะลา กล่าวว่า ตามที่สำนักนายกรัฐมนตรีแจ้งว่ารัฐบาลกำหนดจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90พรรษา12สิงหาคม 2565 โดยมีขอบเขตการจัดงานเฉลิมพระเกียรติฯ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม -31 ธันวาคม 2565 กรมปศุสัตว์ได้จัดโครงการมอบกรรมสิทธิ์และไถ่ชีวิตโค-กระบือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90พรรษา 12 สิงหาคม 2565 เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีพระเมตตาต่อกรมปศุสัตว์ โดยมีกิจกรรมมอบกรรมสิทธิ์และไถ่ชีวิตโค-กระบือ เพื่อส่งเสริมอาชีพให้กับเกษตรกร ตามหลักเกณฑ์ของโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ และกิจกรรมมอบกรรมสิทธิ์โค-กระบือแก่เกษตรกรที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขของโครงการเป็นกรณีพิเศษ

ทั้งนี้ นายธีรุตม์ ศุภวิบูลย์ผล รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ได้ เยี่ยมชมนิทรรศการโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ ที่จัดแสดงให้ความรู้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมงานและพบปะกับเกษตรกรที่ได้รับมอบกรรมสิทธิ์และไถ่ชีวิตโค-กระบือ อีกด้วย
ภาพ/ข่าว
อับดุลหาดี เจ๊ะยอ จ.ยะลา