#นายปรีชา เดชพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในการประชุมหารือการดำเนินการออกเอกสารสิทธิ์ที่ดินวัดพุทธมงคลนิมิตร#

0
41

#นายปรีชา เดชพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์
เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในการประชุมหารือการดำเนินการออกเอกสารสิทธิ์ที่ดินวัดพุทธมงคลนิมิตร#


วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน 2565 เวลา 16.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานที่ดินจังหวัดนครสวรรค์ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ นายปรีชา เดชพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในการประชุมหารือการดำเนินการออกเอกสารสิทธิ์ที่ดินวัดพุทธมงคลนิมิตร โดยมี พระครูวิจิตรธรรมคุณ เจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์(ธรรมยุต) วัดแสงธรรมสุทธาราม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ซึ่งมี เจ้าคณะอำเภอเมืองนครสวรรค์(ธรรมยุต) เจ้าพนักงานที่ดินจั​งหวัดนครสวรรค์ รองนายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์ ผู้แทนธนารักษ์พื้นที่นครสวรรค์ และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมฯ เพื่อหาข้อสรุปการดำเนินการออกเอกสารสิทธิ์ที่ดินวัดพุทธมงคลนิมิตร อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์