“ศูนย์ดำรงธรรมจับมือ สคบ.ร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะเพื่อติดตามการดำเนินงานของ กสทช.!!

0
53

“ศูนย์ดำรงธรรมจับมือ สคบ.ร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะเพื่อติดตามการดำเนินงานของ กสทช.!!

วันนี้ (วันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2565) เวลา 08.30 น.ณ โรงแรม ลากูน่า แกรนด์ แอนด์ สปา สงขลา ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา นายวรณัฎฐ์ หนูรอต รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา และนางสาวดุษฎี พฤกษเศรษฐ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสงขลา ได้มอบหมาย  นายรุ่งโรจน์ และสุบ ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลา เข้าร่วมปรชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นสาธารณะของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อติตามและประเมินผลการดำเนินการ และการบริหารงานของ กสทช.และ สำนักงาน กสทช.และเลขาธิการ กสทช.ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ประจำปี 2565 โดยมีผู้เข้าร่วมกว่า 150 คน จากหลายภาคส่วน อาทิ นักวิชาการ เครือข่ายองค์กรผู้บริโภค ประชาชน ชมรมคนพิการ นักศึกษา เป็นต้น

สำหรับการประชุมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการกระทำที่เป็นการเอารัดเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อรวบรวมข้อมูลที่ได้นำไปประมวลผล เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินการและการบริหารงานของ กสทช. สำนักงาน กสทช.และเลขาธิการ กสทช.ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ประจำปี 2565

ทั้งนี้ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลา และ สคบ. ประจำจังหวัดสงขลา พร้อมที่จะร่วมมือกับทุกภาคส่วน เพื่อให้การขับเคลื่อนการคุ้มครองผู้บริโภคมีประสิทธิภาพมาดยิ่งขึ้นต่อไป

“บริการด้วยใจ คนไทยยิ้มได้”