คลินิกเกษตรเคลื่อนที่

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ขับเคลื่อนโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ในพระราชานุเคราะห์ฯ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2567 เวลา 15.00 น. นายพีรพันธ์ คอทอง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร นายชูชีพ พงษ์ไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายปกรณ์ จีนาคำ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดแม่ฮ่องสอน เขต 1 นายครองศักดิ์ สงรักษา รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร นายเรืองพจน์ ธารานาถ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่ นายพยุงศักดิ์ สิทธิลภ เกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดแม่ฮ่องสอนร่วมให้การต้อนรับนายบุญสิงห์ วรินทร์รักษ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะ เดินทางมาตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อติดตามงานตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในระหว่างวันที่ 10 – 12 มิถุนายน 2567 เตรียมความพร้อมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ณ ศูนย์บริการและพัฒนาลุ่มน้ำปายตามพระราชดำริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 18 กรกกฎาคม 2567 เพื่อให้บริการ แก้ไขปัญหาให้แก่เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งประกอบไปด้วยการให้บริการคลินิกเกษตรของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อาทิ คลินิกดิน คลินิกพืช คลินิกข้าว คลินิกปศุสัตว์ คลินิกประมง คลินิกชลประทาน คลินิกสหกรณ์ คลินิก คลินิกกฎหมาย คลินิกหม่อนไหม คลินิกส่งเสริมการเกษตร รวมไปถึงคลินิกอื่น ๆ ของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ร่วมให้บริการ
———————————-
ทศพล / แม่ฮ่องสอน 0850309987

You missed