น่าน สหกรณ์การเกษตรเมื่องน่าน จำกัด ประชุมประจำ

เดือนมกราคม 2567 เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2567 ที่ผ่านมา ณิห้องประชุมกระซิบรัก สหกรณ์การเกษตรเมืองน่าน จำกัด ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน นายภูรินทร์ สูงสว่างประธานกรรมการสหกรณ์การเกษตรเมืองน่าน จำกัด เป็นประธานกาประชุมประจำเดือนมกราคม 2567 คณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 54 ครั้งที่ 2 โดยมีคณะกรรมการประกอบไปด้วยนายภาวัตร สัตยวงค์ รองประธานกรรมการ นายบุญยงค์ สดสอาด เลขานุการ ดต.ประเทือง ปะนะ เหรัญญิก นายบุญอยู่ มาพรวน นายประพัฒน์ ดวงแก้วเอก นางพิมพ์เพ็ญ จิตวงศ์ นางทัศนีย์ นุชนารถ นางวิไลพร ธิราช นายยุทธชัย ไชยจันดี นายจรูญประสมทรัพย์ นายนิคม บริบูรณ์ นายพณรัฐ อินไชย คณะกรรมการ นายอุดม เกสโรทยาน นายสว่าง นาระต๊ะ นางทศพร ชูพงษ์พันธ์ ผู้ตรวจสอบกิจการ นายชูศักดิ์ อุ่นเรือน ผู้จัดการ นางสาวณรชต รัศมี ผช.ผจก. นางสาวอัญชลี อุ่นอก ผช.ผจก.ฝ่ายการเงินและบัญชี นายสิทธิพงษ์ ภูมิไธสง หน.ฝ่ายสินเชื่อ นางนงค์ลักษณ์ ต๊ะนา จนท.ธุรการ เข้าร่วมประชุมโดยมีวาระการประชุม 4 วาระ11เรื่อง เรื่องพิจารณา 9 เรื่อง/บุญยงค์ สดสอาด นายกสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดน่าน รายงาน

You missed