(#)อำเภอดงหลวง(#)
จังหวัดมุกดาหาร

วันศุกร์ที่ 12 มกราคม 2567
เวลา 10.00 น.
ณ ที่ทำการกำนันตำบลหนองบัว บ้านหนองหนาว หมูุ่ที่ 2 ตำบลหนองบัว

นายนราวิชญ์ มณีฤทธิ์
นายอำเภอดงหลวง

เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่เพื่อพิจารณาคัดเลือกเข้ารับรางวัลกำนันยอดเยี่ยม ประจำปี 2567 จังหวัดมุกดาหาร โดยอำเภอดงหลวงพิจารณาคัดเลือกนายสุพจน์ ดีพันธ์ กำนันตำบลหนองบัว ให้เข้ารับรางวัลฯ ซึ่งจังหวัดมุกดาหารจะได้แจ้งกำหนดการของคณะกรรมการฯ ในการลงพื้นที่เพื่อตรวจประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป

โดยมี หัวหน้าส่วนราชการอำเภอ/ในพื้นที่ตำบลหนองบัวที่เกี่ยวข้อง ปลัดอำเภองานปกครอง ปลัด อบต.หนองบัว กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลหนองบัว ร่วมประชุม

You missed