รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมตรี ดร.พวงเพ็ชร ชุนละเอียด ติดตามการดำเนินงานสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)


สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ให้การต้อนรับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมตรี ดร.พวงเพ็ชร ชุนละเอียด และคณะ ในการติดตามการดำเนินงานสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) โดยมี พลเอกโกศล ประทุมชาติ กรรมการ บริหาร ทำหน้าที่ประธานกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร และนายกฤษดา ลาพิมลรองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร และผู้อำนวยการสำนักบริหารงานกลาง ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร, นางสาวฐิติรัตน์ ต๊ะวันวงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี และคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ ณ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี
โดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมตรีได้ชมกิจกรรมการแสดง Tiger Show ซึ่งเป็นการแสดงความสามารถของเสือและสิงโต นั่งรถชมสัตว์ในโซน Savanna Safari และชมกิจกรรมน้ำพุดนตรีที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย และสูงที่สุดในเอเชีย โดยมีความสูงถึง 30 เมตร พร้อมทั้งได้เข้าตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี เพื่อเตรียมรองรับนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวชมกิจกรรมของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ต่อไป .////////////

You missed