พิษณุโลก แม่ทัพภาคที่ 3 เปิดการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือพลประจำเครื่องมือทางการช่าง สำหรับทหาร
กองประจำการ ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก

วันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 15.00 นาฬิกา กองพลพัฒนาที่ 3 จัดพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรการ
ฝึกยกระดับฝีมือพลประจำเครื่องมือทางการช่าง สำหรับทหารกองประจำการ ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก ณ
สนามหญ้า กองบังคับการกองพันทหารช่างที่ 302 กรมทหารช่างที่ 3 ค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ตำบล
สมอแข อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยมี พลโท ประสาน แสงศิริรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 3 เป็นประธาน โดยการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือพลประจำเครื่องมือทางการช่างสำหรับทหารกองประจำการนั้นเพื่อให้ผู้รับการฝึกมีทักษะความรู้ความสามารถมีความพร้อมในการปฏิบัติงานด้านการช่างได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความปลอดภัยในการปฏิบัติงานต่อไป ปรีชา นุตจรัส รายงานข่าวพิษณุโลก

You missed