“จัดใหญ่ขึ้นภัตตาคาร”สมาคมนักหนังสือพิมพ์และสื่อมวลชนนครสวรรค์ขอเชิญร่วมงาน 5มีนา วันสื่อมวลชนแห่งชาติ และพิธีสถาปนาคณะกรรมการบริหารสมาคมปี 2567-68
ณ ห้องไหมทอง ภัตตาคารเล่งหงษ์ เวลา18.00น.

สมาคมนักหนังสือพิมพ์และสื่อมวลชนนครสวรรค์จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2516 สมาคมมีระเบียบข้อบังคับที่ยึดถือปฏิบัติกันมา จนถึงปัจจุบันปีพ.ศ. 2567 สมาคมจึงมีอายุมากถึง 51 ปี ปัจจุบันมีสมาชิก 149 คน มีสื่อมวลชนทุกแขนง อยู่ในสมาคมฯ มีอุปนายก มีคณะกรรมการบริหารแต่ละฝ่ายรวม15คน
มีการประชุมทุกเดือนมีรายงานการประชุม รายงานการเงิน ส่งถึงสมาชิกให้รับทราบ อย่างต่อเนื่อง ทุกสิ้นปี ส่ง เอกสารรายงานการเงินรายรับรายจ่ายให้สำนักงานบัญชีจัดทำงบดุล ยื่น ภ.ง.ด. เสียภาษี ถูกต้องตามระเบียบ ขององค์กรที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล แล้วรายงาน ผลการดำเนินงานต่อสมาชิกสมาคมในวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี

สมาคมนักหนังสือพิมพ์และสื่อมวลชน นครสวรรค์ ดูแลสมาชิก มีเงิน สวัสดิการ เกิด แก่ เจ็บตาย เนื่องจากสมาคมก่อตั้งมานานและมีสมาชิกตั้งแต่รุ่นก่อตั้งสมาคมจนถึงปัจจุบัน มีทั้งผู้สูงอายุ ผู้ป่วย ติดบ้าน ติดเตียง และผู้พิการ ที่ยังเป็นสมาชิกสมาคมอยู่ ทางสมาคมต้องดูแลและเยี่ยม ยามป่วยไข้ ทั้งนี้การจัดกิจกรรมต่างๆได้มุ่งเน้น และตระหนัก ถึงเรื่องสวัสดิการ ของสมาชิกสมาคม ที่ต้อง
(หาเงินเข้าสมาคมฯเพื่อ เป็นสวัสดิการ) รวมถึงการร่วมกิจกรรม สังคม งานสาธารณะประโยชน์
ต่างๆ ที่ได้รับเชิญ