ศป.ปส.อ.กระนวน ขับเคลื่อนเพิ่มประสิทธิภาพเสริมจุดแข็งด้านการบูรณาการ การมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชนในการบำบัดและฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติด และการฟื้นฟูสภาพทางสังคมในระบบ CI และในชุมชน)

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 ห้วงบ่าย ที่ว่าการอำเภอกระนวน นายคเณศวร เกษอินทร์ นายอำเภอกระนวน ประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฎิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ศป.ปส.) อ.กระนวน โดยมี ปลัดอำเภอ ส่วนราชการ นายกเทศมนตรี นายก อบต. ส.จ. ภาคประชาชน เข้าร่วมประชุมเพื่อหาแนวทางเสริมจุดแข็งด้านการป้องกันปัญหายาเสพติด และการบำบัดฟื้นฟูผู้ป่วยติดยาเสพติดของอำเภอกระนวน ในมิติต่างๆ

ด้านการป้องกัน ต้องขยายความร่วมมือไปที่สถานประกอบการ สถานศึกษา ให้มีการบูรณาการในการติดตาม ส่งเสริม สนับสนุนประสานข้อมูล

ด้านการบำบัดฟื้นฟู ฝ่ายปกครองอำเภอกระนวนร่วมกับตำรวจ สนับสนุนการดำเนินการร่วมกับผู้นำชุมชน ประสานครอบครัวเพื่อนำตัวผู้ป่วยเข้าสู่การบำบัดรักษา ตามโครงการมินิธัญญารักษ์ รุ่นที่ 2 ระยะเวลา 90 วัน ศูนย์ฝึกอาชีพศิษย์เก่าโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน จังหวัดขอนแก่น ให้เกิดความเรียบร้อย ตามประมวลกฎหมายยาเสพติด

การฟื้นฟูสภาพทางสังคมในบางรายที่ยังไม่หายขาด ให้พิจารณาจัดตั้ง CI ดูแลต่อเนื่องโดยพิจารณาสถานที่เหมาะสม เช่น บ้านพักนายอำเภอ กองร้อย อส. หรือ สถานที่อื่นที่เหมาะสม โดยความสมัครใจของผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟู และ ความร่วมมือของครอบครัวและชุมชน

นอกจากนี้ ศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมระดับตำบล ร่วมกับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน มีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการสนับสนุนบูรณาการติดตามผลการบำบัดรักษาผู้ป่วย การพัฒนาคุณภาพชีวิต การพัฒนาอาชีพ การส่งเสริมให้ชุมชนให้ความรักต่อผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟู เพื่อดำรงคงความยั่งยืนไม่ย้อนกลับเข้าสู่งจรยาเสพติดอีกต่อไปYou missed