พิษณุโลก อบจ.พิษณุโลก จัดโครงการ “ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (Basic CPR & AED)” เพื่อเสริมศักยภาพให้บุคลากรในสังกัดฯ


วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิด “โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (Basic CPR & AED)” รุ่นที่ 1 ณ ห้องประชุมพระนเรศ อาคาร 2 ชั้น 5 องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก โดยมี นายสนธยา จิตต์รำพึง ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก กล่าวรายงาน ภายในพิธีได้รับเกียรติจากคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการองค์การบริการส่วนจังหวัดพิษณุโลก ร่วมเปิดโครงการอบรมฯ ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้มีความรู้และทักษะในการช่วยเหลือเบื้องต้น ร่วมกับการใช้เครื่องฟื้นคืนคลื่นหัวใจด้วยไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ หรือ AED ได้อย่างถูกต้อง โดยสามารถช่วยเหลือผู้เจ็บป่วยฉุกเฉินใกล้ตัวได้อย่างปลอดภัย ก่อนส่งต่อชุดปฏิบัติการฉุกเฉินหรือสถานพยาบาลต่อไป และยังเป็นการลดความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตของผู้ที่มีภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันได้ โดยมีผู้เข้าร่วมการอบรมประกอบด้วย ข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก จำนวน 100 คน
สำหรับโครงการดังกล่าวจัดฝึกอบรมจำนวน 2 รุ่นๆ ละ 100 คน รวม 200 คน คือ รุ่นที่ 1 วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 และรุ่นที่ 2 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรของโรงพยาบาลแม่ลาว จังหวัดเชียงราย, โรงพยาบาลบุรีรัมย์, โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช และเทศบาลตำบลเขาพระงาม จังหวัดลพบุรี มาบรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมอบรม อาทิ เรื่อง ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน/พรบ.การแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ.2511, ความรู้พื้นร่างกายมนุษย์, การช่วยชีวิตชั้นพื้นฐาน Basic CPR และการปฐมพยาบาลเบื้องต้น พร้อมทั้งมีการแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติและทดสอบแบบประเมินความรู้หลังการอบรม (Post – test) โดยผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมทุกคนจะได้รับมอบประกาศนียบัตรในครั้งนี้ด้วย.
ธันย์ชนก ทองเพิ่ม ผู้สื่อข่าวพิษณุโลกรายงานข่าว0946297584

You missed