อำเภอกระนวน ร่วบกับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านสนับสนุนนำผู้ป่วยเข้าบำบัดฟื้นฟูยาเสพติด จำนวนผู้บำบัด 43 คน : ไม่หาย รักษาต่อจนหายตามสมัครใจของครอบครัวผู้ป่วยและชุมชน

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 นายคเณศวร เกษอินทร์ นายอำเภอกระนวน ได้มอบหมายให้ นายธวัชชัย ทวีผล ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง ร่วมกับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านสนับสนุนการดำเนินการของชุมชนร่วมกับครอบครัวนำตัวผู้ป่วยติดยาเสพติดที่ผ่านการคัดกรองจากโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน หรือ ศูนย์คัดกรองตามประมวลกฎหมายยาเสพติด เข้ารับการบำบัดรักษาที่ศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคม อำเภอกระนวน โครงการมินิธัญญารักษ์ รุ่นที่ 2 ณ ศูนย์ฝึกอาชีพศิษย์เก่าโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน จังหวัดขอนแก่น ตามแนวความคิด “เร่งคืนคนดีกลับสู่สังคม คืนลูกหลานกลับสู่ครอบครัว ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง“ โดยชุมชนเป็นส่วนสำคัญที่สุดที่มอบโอกาสให้ผู้ป่วยติดยาเสพติด โดยร่วมเฝ้าระวังพื้นที่ แจ้งเบาะแส ค้นหา คัดกรอง สนับสนุนนำเข้าสู่กระบวนการบำบัดฟื้นฟู การมีส่วนร่วมในการรักษา การรับตัวกลับสู่ชุมชน (Community Based Treatment : CBTx) ตลอดจนถึงการส่งเสริมให้ผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟูตระหนักถึงคุณค่าของตนเอง กลับมามีส่วนร่วมมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาชุมชน นอกจากนี้ อำเภอกระนวนได้ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้ที่ผ่านการบำบัดฟื้นฟูแล้ว มีจิตใจอาสา เข้าร่วมเป็นวิทยากรช่วยเหลือน้องๆ ที่เข้ารับการบำบัดรักษารุ่นต่อไป เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ โดยพื้นฐานความคิด ผู้ติดยาคือผู้ป่วยที่ต้องได้รับความรักจากครอบครัว และ ชุมชน จึงจะแก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นไปตามแนวทางแก้ไขปัญหายาเสพติดตามดำริของผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น และ กรอบนโยบายของกระทรวงมหาดไทย///////////คเณศวร เกษอินทร์

You missed