ร้อยเอ็ด !!!!! มอบบ้านรวมน้ำใจเฉลิมราชย์ โดย มูลนิธิพระมหาอุดร ธมฺมปญโญ เพื่อผู้ยากไร้ อำเภอจังหาร


วันที่ 2 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานพิธีมอบบ้านรวมน้ำใจเฉลิมราชย์ มูลนิธิพระมหาอุดร ธมมปญโญ เพื่อผู้ยากไร้ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา 6 รอบ หรือ 72 พรรษา ให้แก่ นางสาวประกาย นนท์ศิริ ราษฎรบ้านหนองตอ หมู่ที่ 9 ตำบลดงสิงห์ อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี พระครูจันทสารวิมล เจ้าคณะอำเภอจังหาร, พระมหาอุดร ธมมปญโญ เจ้าคณะอำเภอโพนทราย พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอจังหาร เหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด และผู้นำท้องที่ท้องถิ่น เข้าร่วม
จังหวัดร้อยเอ็ด โดยศูนย์อำนวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอจังหาร ร่วมกับ 7 ภาคีเครือข่ายการพัฒนาตำบลดงสิงห์ ได้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างบ้าน จากบ้านรวมน้ำใจเฉลิมราชย์ โดย มูลนิธิพระมหาอุดร ธมมปญโญ เพื่อช่วยเหลือครอบครัวผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาสที่มีฐานะยากจนแต่เป็นคนดีของสังคม ซึ่งมีความเดือดร้อนทางด้านที่อยู่อาศัย ให้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง อีกทั้งยังเป็นการแสดงถึงความสามัคคี และความร่วมมือร่วมใจในการช่วยเหลือสังคม ของภาครัฐ เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด
ทั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จำนวน 130,000 บาท เพื่อจัดซื้อวัสดุในการก่อสร้างบ้าน
การดำเนินงานกิจกรรมการสร้างบ้านเพื่อผู้ยากไร้ฯนั้น อำเภอจังหาร เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนและพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
!!!!!!
ภาพ : คมกฤช พวงศรีเคน
คณิต ไชยจันทร์ รายงาน

You missed