(สส.)บัญชา เดชเจริญศิริกุล
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ หัวหน้าพรรคท้องที่ไทย
พบปะเยี่ยมเยียน รับฟังข้อคิดเห็นเสนอแนะและความต้องการในการปฎิบัติหน้าที่ พี่น้องกำนันผู้ใหญ่บ้าน๓๗จังหวัดที่เดินทางมา เข้าร่วมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติปฏิบัติหน้าที่ของกำนันผู้ใหญ่บ้านรุ่นที่ ๑
ประจำปีงบประมาณ 2567
ระหว่างวันที่ ๒-๖ เมษายน ๒๕๖๗
ณ. วิทยาลัยปกครอง อำเภอธัญญะบุรี จังหวัดปทุมธานี

You missed