(#)อำเภอดงหลวง(#)
จังหวัดมุกดาหาร…อำเภอดงหลวง กระทำพิธีรับสนองพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข แก้ไขในสิ่งผิด สืบสานพระราชปณิธาน ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง“

วันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2567
เวลา 10.00 น.
ณ ห้องโถงที่ว่าการอำเภอดงหลวง ชั้น 1

นายนราวิชญ์ มณีฤทธิ์
นายอำเภอดงหลวง

นำข้าราชการพลเรือน ตำรวจ ทหาร หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานศึกษา กำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯลฯ จิตอาสาพระราชทาน อำเภอดงหลวง กระทำพิธีรับสนองพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข แก้ไขในสิ่งผิด สืบสานพระราชปณิธาน ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง“

เพื่อให้ทุกภาคส่วนของอำเภอดงหลวงได้น้อมนำพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่มาเป็นกรอบในการทำงานและให้บุคลากรในองค์กรปฏิบัติราชการให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน

ในการนี้ ได้อัญเชิญพระราชปณิธานมาประดิษฐานไว้บริเวณเหนือประตูทางเข้าที่ว่าการอำเภอดงหลวง เพื่อเตือนสติให้ตระหนักคิดอยู่เสมอทุกลมหายใจ ให้ทำงานเพื่อสนองพระราชปณิธานของพระองค์ ที่ปรารถนาจะทำให้ประชาชนคนไทยทุกคนมีความสุข/////////////นราวิชญ์ มณีฤทธิ์

You missed