เทศบาลเมืองราชบุรีจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2567

 

 

เมื่อช่วงเช้าวันที่ 21 พฤษภาคม 2567 ณ สวนย่อมบริเวณหน้าสนามกีฬากลางจังหวัดราชบุรี นายศักดิ์ชัย พิศาลผล นายกเทศมนตรีเมืองราชบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรมวันต้นไม้ของชาติ พ.ศ.2567 มี นางสุริย์ริสสา พึ่งไทย รองปลัดเทศบาลเมืองราชบุรี เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมดังกล่าว โดยมีนายเรืองชัย เนตรปฐมพร ดร.เนาวเรศ น้อยพานิช รองนายกเทศมนตรีเมืองราชบุรี นางสาวนิภาพร กฤษณะเศรณี นางสาวพิทยภรณ์ หิรัญพันธุ์ เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองราชบุรี นายชัยยงค์ นันทชัยพร

 

 

 

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองราชบุรี สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดฯ ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ของชาติ ประจำปี 2567 อย่างพร้อมเพียง

ตามที่คณะรัฐมนตรี ได้มีมติเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2532 อนุมัติให้วันวิสาขบูชาของทุกปีเป็นวันต้นไม้ประจำปีของชาติ กรมป่าไม้ได้เชิญชวนจังหวัดราชบุรี จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ เพื่อเป็นการสร้างและกระตุ้นจิตสำนึก ให้ประชาชนและเจ้าหน้าที่ ได้เห็นความสำคัญของการอนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ของชาติ เป็นการปลูกต้นไม้ในใจคน ช่วยป้องกันและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ ลดมลภาวะเป็นพิษจากฝุ่นและหมอกควัน และต้นไม้ยังช่วยดูดซับก๊าซคาร์บอนไดอ๊อกไซด์ สาเหตุเบื้องต้นของการเกิดก๊าซเรือนกระจก อันเป็นตัวการสำคัญในการทำให้เกิดภาวะโลกร้อน โดยร่วมกันปลูกต้นไม้บริเวณหน่วยงานหรือสถานที่อื่นที่เห็นสมควร เทศบาลเมืองราชบุรีจึงได้จัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้น ใช้พื้นที่ ณ สวนหย่อมบริเวณหน้าสนามกีฬาจังหวัดราชบุรี ซึ่งในครั้งนี้ได้เลือกปลูกต้นมะม่วงและต้นตะลิงปลิง เนื่องด้วยต้นมะม่วงมีสายพันธ์มากมาย

 

 

 

ปรากฎในหนังสือพรรณพฤกษาของพระยาศรีสุนทรโวหาร ที่กล่าวถึงมะม่วงในสมัยรัชกาลที่ 5 ไว้กว่า 50 สายพันธุ์ โดยสายพันธุ์ที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายได้แก่ เขียวเสวย แรด น้ำดอกไม้ โชคอนันต์ อกร่อง และในส่วนของต้นตะลิงปลิง เป็นไม้ผลเขตร้อน คาดว่ามีถิ่นกำเนิดในประเทศอินโดนีเซีย ปัจจุบันกลายเป็นพื้นประจำถิ่นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยต้นไม้ที่กล่าวมาทั้ง 2 ชนิดนี้ เป็นต้นไม้ที่โตง่าย ออกผลง่าย และยังสร้างร่มเงากันแดดให้กับประชาชนทั่วไปได้ใช้พักผ่อนได้เป็นอย่างดีประกอบกับพื้นที่บริเวณดังกล่าว เทศบาลเมืองราชบุรีได้มีการปรับปรุงให้เป็นสวนหย่อมและสนามเด็กเล่นให้ผู้ปกครองได้พาบุตร-หลานและประชาชนทั่วไปได้มาออกกำลังกายและพักผ่อนต่อไป.

 

 

ประวิทย์ ลิ้มเจริญ/รายงาน

You missed