อุดรธานี 10 ก.ค.67

อุดรธานี – กลุ่มเกษตรรุ่นใหม่ รับซื้อ “กบ” และผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรเข้าสู่โรงงานแปรรูปสัตว์น้ำ สร้างรายได้ให้กับชุมชน

กลุ่มเกษตรรุ่นใหม่ Young Smart Farmer (YSF) ขับเคลื่อน “โรงงานแปรรูปสัตว์น้ำ” กับนโยบาย “กบอุดรสร้างโลก” ขับเคลื่อน รับซื้อ “กบ” และผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรเข้าสู่โรงงาน จัดจำหน่าย ส่งเสริม บูรณาการขับเคลื่อนงานทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชน ได้ให้การสนับสนุนส่งเสริมเรื่องของการเลี้ยงกบเพื่อเป็นอาชีพเสริม สร้างรายได้ให้กับชุมชนต่างๆ

ที่ โรงงานแปรรูปสัตว์น้ำ สหกรณ์เกษตรกรรุ่นใหม่จังหวัดอุดรธานี จำกัด ตลาดแม่ราณี ถ.อุดร-หนองคาย อ.เมือง จ.อุดรธานี นายสุรศักดิ์ อักษรกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ทำพิธีเปิดโรงงานแปรรูปสัตว์น้ำ สหกรณ์เกษตรกรรุ่นใหม่จังหวัดอุดรธานี จำกัด โดยมี นายปรียะสิทธิ์ เจียรวาปี ประธานสหกรณ์เกษตรกรรุ่นใหม่จังหวัดอุดรธานี จำกัด นายธนพล กองทรัพย์ไพศาล รองประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี พร้อมด้วยคณะกรรมการ นายณัฐพล เหลืองวงศ์ไพศาล ประธานหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 นางมนนิภา โกวิทศิริกุล ประธานหอการค้าจังหวัดหนองคาย นายวิสูตร คำอินทร์ ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู หัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชนจังหวัดอุดรธานี ร่วมงาน พ.ท.วรายุส์ ตรีวัฒนสุวรรณ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี และแขกผู้มีเกียรติร่วมงาน

สหกรณ์เกษตรกรรุ่นใหม่จังหวัดอุดรธานี จุดเริ่มต้นจากการรวมกลุ่มเกษตรรุ่นใหม่ Young Smart Farmer (YSF) และได้จดจัดตั้งกลุ่มโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชน สมาชิก YSF กลุ่มสหกรณ์แบ่งเป็น 9 กลุ่มกิจกรรม ซึ่งกลุ่ม 002 กลุ่มประมง เป็นกลุ่มกิจกรรมที่สหกรณ์ได้ดำเนินการ โดยนำเอานโยบาย “กบอุดรสร้างโลก” มาขับเคลื่อนกลุ่ม เริ่มจากประมงจังหวัดอุดรธานี และองค์การบริหารปกครองส่วนท้องที่ และหน่วยงานอื่นๆ บูรณาการขับเคลื่อนงานทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชน ได้ให้การสนับสนุนส่งเสริมเรื่องของการเลี้ยงกบเพื่อเป็นอาชีพเสริม สร้างรายได้ให้กับชุมชนต่างๆ ในจังหวัดอุดรธานี

สหกรณ์เกษตรกรรุ่นใหม่จังหวัดอุดรธานี เป็นองค์กรในการบริหารจัดการผลผลิตจากสมาชิกสหกรณ์และเกษตรกร ตั้งแต่ ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ซึ่งจะเป็นแนวทางที่จะช่วยให้สมาชิกสหกรณ์และเกษตรกรมีอาชีพ มีรายได้ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เปิดโอกาสให้เกษตรกรที่สนใจในการเลี้ยงกบเพื่อสร้างรายได้ สมัครเข้าเป็นสมาชิกสหกรณ์ เพื่อวางแผนร่วมกันในการผลิตกบ จำหน่ายกบในราคาที่ยุติธรรม และได้จัดสร้าง “โรงงานแปรรูปสัตว์น้ำ สหกรณ์เกษตรกรรุ่นใหม่จังหวัดอุดรธานี จำกัด” ในพื้นที่ตลาดแม่ราณี โดยการสนับสนุนจาก พ.ท.วรายุส์ ตรีวัฒนสุวรรณ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี เพื่อเป็นสถานที่รับซื้อกบเข้าสู่โรงงาน ซึ่งนอกจากกบ ในอนาคตจะมีผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตรอื่นๆ เข้าสู่โรงงานแปรรูป และส่งขายในตลาดต่อไป.

////////////////////

พฤตินัย มั่งสวัสดิ์ รายงาน

You missed