น่าน จัดการอบรมพัฒนายกระดับองค์ความรู้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านตรวจสอบ ปราบปรามจับกุม และดำเนินคดีนายจ้าง/สถานประกอบการและคนต่างด้าวที่ฝ่าฝืนกฎหมาย ตามโครงการคุ้มครองป้องกันและปราบปรามการหลอกลวงคนหางาน แรงงานต่างด้าว ผิดกฎหมาย และการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

วันที่ 10 กรกฎาคม 2567 เวลา 11.30 น. ณ ห้องดอกเสี้ยวโรงแรมน่านตรึงใจ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน นายกฤชเพรช เพชระบูรณิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมพัฒนายกระดับองค์ความรู้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านตรวจสอบ ปราบปรามจับกุม และดำเนินคดีนายจ้าง/สถานประกอบการและคนต่างด้าวที่ฝ่าฝืนกฎหมาย
ตามโครงการคุ้มครองป้องกันและปราบปรามการหลอกลวงคนหางาน แรงงานต่างด้าว ผิดกฎหมาย และการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยมีนายนพดล ชาญชัยภูวดล จัดหางานจังหวัดน่าน กล่าววัตถุประสงค์การจัดอบรมสัมมนาครั้งนี้ว่า สำนักงานจัดหางานจังหวัดน่าน มีการกิจเกี่ยวกับการคุ้มครองคนหางาน เพื่อป้องกัน
มิให้คนหางานถูกหลอกลวงจากการหางานทำ ถูกเอารัดเอาเปรียบจากบริษัทจัดหางาน/สำนักงานจัดหางานเอกชน และบุคคลที่มีพฤติการณ์หลอกลวงคนหางาน รวมถึงมาตรการทางกฎหมาย เพื่อป้องกันและลงโทษผู้ฝ่าฝืนพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. 2528 และกำกับดูแล ควบคุม และบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว เพื่อป้องกันการลักลอบ เข้ามาทำงานโดยผิดกฎหมาย ตามพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยการดำเนินงานที่ผ่านมาสำนักงานฯ ได้มีการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดน่าน ได้แก่ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง กรมการปกครอง หน่วยงานด้านความมั่นคง สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน ร่วมกันตรวจสอบ สถานประกอบการในจังหวัดน่าน ไซต์งานก่อสร้าง เพื่อให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายและเป็นการป้องกันปราบปรามมิให้มีการฝ่าฝืนกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อันอาจนำไปสู่การค้ามนุษย์ด้านแรงงาน สถานการณ์การค้ามนุษย์ด้านแรงงานในจังหวัดน่านโดยภาพรวมในปัจจุบัน ยังไม่ปรากฎเหตุการณ์การค้ามนุษย์ด้านแรงานในระดับรุนแรง แต่เนื่องจากมีพื้นที่ติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน จึงเป็นพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อสถานการณ์การค้ามนุษย์ 3 สถานะ คือ สถานต้นทาง ทางผ่าน และปลายทาง
สำนักงานจัดหางานจังหวัดน่าน จึงได้จัดอบรมพัฒนายกระดับองค์ความรู้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบและปราบปราม ให้มีความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องและมีทักษะด้านการจับกุมดำเนินคดี เพื่อสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง ประกอบด้วยความรู้ตามพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. 2528 พระราชกำหนดการบริหาร จัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม, พระราชบัญญัตินเข้าเมืองพ.ศ. 2522, พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 และพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 เทคนิควิธีการขั้นตอนการสืบสวนสอบสวนในคดีค้ามนุษย์ รวมทั้งการเรียนรู้ผ่านกรณีศึกษา ระยะเวลาการอบรม 2 วัน การจัดอบรมครั้งนี้ ฯ ได้รับการสนับสนุนเงินงบประมาณจากกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มีผู้เข้าร่วมอบรม ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่สังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดน่าน สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดน่าน ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดน่านเจ้าหน้าที่ตำรวจ เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองจากทุกอำเภอในจังหวัดน่าน เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงและหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 50 คน และได้รับเกียรติจากกรมการจัดหางาน กองกำการสืบสวนสอบส่วนตำรวจภูธรภาค 5 ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดน่าน สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดน่าน และสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดน่านร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในครั้งนี้
ด้านนายกฤชเพรช เพชระบูรณิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน กล่าวว่า จังหวัดน่านมีพื้นที่ติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน จึงมีช่องทางชายแดนที่เปิดโอกาสให้แรงงานประเทศเพื่นบ้านเข้ามาทำงานในประเทศไทยทั้งที่ถูกต้องตามกฎหมายและผิดกฎหมาย ซึ่งอาจเกิดขบวนการนำพาหรือหลอกลวงทั้งจากประเทศต้นทางและประเทศปลายทาง เช่นเดียวกับแรงงานไทยและนำไปสู่กระบวนการค้ามนุษย์ได้ การป้องกันและตรวจสอบปราบปรามผู้ที่ฝ่าฝืนกฎหมายจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำงานบูรณาการร่วมกันหลายฝ่ายเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุดในการป้องกันและปราบปรามไม่ให้เกิดขบวนการค้ามนุษย์ นับว่าเป็นการดีที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดน่าน ได้เห็นความสำคัญในการจัดอบรมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบปราบปราม จับกุมและดำเนินคดีนายจ้าง/สถานประกอบการและคนต่างด้าวที่ฝ่าฝืนกฎหมาย ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายการทำงานของคนต่างด้าว
กฎหมายด้านการคุ้มครองคนหางาน กฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองและกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันการค้ามนุษย์ ซึ่งเป็นกฎหมายเฉพาะด้าน แต่มีความสัมพันธ์เกี่ยวโยงกันให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจมากยิ่งขึ้น สามารถนำไปวิเคราะห์ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ได้ อีกทั้งเป็นการยกระดับทักษะให้เกิดความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาการค้ามนุษย์ในจังหวัดน่านต่อไป/บุญยงค์ สดสอาด/นายกสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดน่าน รายงาน

You missed