ระจวบ สร้างเครือข่ายนักอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลประจวบ แจ้งเบาะแสผู้บุกรุก แจ้งข่าวสารข้อความช่วยเหลือผู้ประสบภัยในทะเล ลดสถิติทรัพยากรทางทะเลถูกทำลาย หลังพบภัยคุกคามบ่อยครั้ง**
**วันที่ 12 มกราคม 67 ที่ห้องประชุมยอดสน อุทยานแห่งชาติหาดวนกร ตำบลห้วยยาง อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์(ศรชล.จว.ปข.) นำโดย นาวาเอก เรืองฤทธิ์ แสงแก้ว รองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการ ฯ เป็นประธานในการจัดกิจกรรมสร้างความตระหนักรู้ สร้างเครือข่ายนักอนุรักษ์ในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พร้อม คณะครูอาจารย์ รวมถึงชาวบ้านในพื้นที่ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสิ้น กว่า 60 คน เพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ตระหนักรู้เกี่ยวกับความสำคัญในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล รวมถึงการแจ้งข่าวสารขอความช่วยเหลือบุคคลหรือเรือที่ประสบภัยในทะเลและข่าวสารที่เป็นประโยชน์แก่ทางราชการ อีกทั้งแนะนำบทบาทและหน้าที่ของหน่วยงานศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ให้ประชาชนได้รับทราบและเข้าใจในบทบาทอำนาจหน้าที่**
**โดยมี พันโท โกเมธ จันทร์นุหงษ์ รอง.หน.ฝ่ายข่าว กอ.รมน.จังหวัดประจวบฯ นายเดชา เรืองอ่อน หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ว่าที่ พ.ต.ท.เทพรัตน์ ถมฉิมพลี สารวัตรสถานีตำรวจน้ำ 5 กองกำกับการ 4 กองบังคับการตำรวจน้ำ (ปราณบุรี) พ.ต.ต.อภิภพ กิจพฤกษ์ สารวัตรสถานีตำรวจน้ำ 6 กองกำกับการ 4 กองบังคับการตำรวจน้ำ (บางสะพาน) นายทรงศักดิ์ โต๊ะทอง ศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายบุญเลิศ ลบถม หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง สำนักงานประมงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายธนดล จันทขวัญ ผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 6 (ประจวบคีรีขันธ์) นายขจรพงศ์ ลิ้มสุวรรณ หัวหน้าหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลอ่าวน้อย (ประจวบคีรีขันธ์) นางอาภัสรา ชุมทอง จัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายปรัชญา ประกอบพันธ์ นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายเมธี ชุมจันทร์ นายท้ายเรือกล สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาประจวบคีรีขันธ์ และนายเสฐียรพงษ์ พวงไพโรจน์ นักวิชาการศุลกากรปฏิบัติการ ด่านศุลกากรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และนายธวัชชัย แดงฉ่ำ นายก อบต.ห้วยยาง เข้าร่วม**
**โดยกิจกรรมเป็นการสร้างความตระหนักรู้ในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล การชมวีดีทัศน์และรับฟังการบรรยายเรื่องผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ความสำคัญและการอนุรักษ์ จาก นาวาเอก เรืองฤทธิ์ แสงแก้ว รองผู้อำนวยการ ศรชล.จังหวัดประจวบฯ รวมถึงการบรรยายเรื่องมาตรการการรักษาความปลอดภัยในทะเล จาก เรือเอกหญิง รัชนีวรรณ กาทอง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนกองสาระนิเทศ สำนักงานฝ่ายอำนวยการ ศรชล.ภาค 1 พร้อมทั้งได้ร่วมกับ อบต.ห้วยยาง นำนักศึกษาร่วมกันเก็บขยะบริเวณชายหาด เพื่อให้เกิดความสวยงาม เป็นต้น**
**นาวาเอก เรืองฤทธิ์ แสงแก้ว รองผู้อำนวยการ ศรชล.จังหวัดประจวบฯ เปิดเผยว่า ที่ผ่านมาทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลในพื้นที่จังหวัดประจวบฯ พบมีปัญหาการกระทำผิด และเกิดเหตุภัยคุกคามต่างๆบ่อยครั้ง โดยตลอดระยะเวลา 1 ปี ที่ผ่านมา พบมีเหตุการณ์ที่ ศรชล.เข้าไปดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยและเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินทางทะเล 31 เหตุการณ์ ทำประมงผิดกฎหมาย 9 เหตุการณ์ และทำลายทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล 1 เหตุการณ์ ทาง ศรชล.จังหวัดประจวบฯจึงได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดกิจกรรมสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับความสำคัญในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล รวมถึงการสร้างเครือข่ายแจ้งข่าวสารขอความช่วยเหลือบุคคล หรือเรือที่ประสบภัยในทะเลและข่าวสารที่เป็นประโยชน์แก่ทางราชการขึ้น เพราะทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลเป็นสมบัติของชาติและการรักษาผลประโยชน์ต่างๆเป็นการรักษาผลประโยชน์ของชาติและของพวกเราทุกๆคน โดยสามารถแจ้งเบาะแสเหตุการณ์ได้ที่สายด่วน ศรชล.โทร.1465**
พิสิษฐ์ รื่นเกษมข่าวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์โทร 064-364-1644 รายงาน

You missed