ขั้นตอนใช้สิทธิ “บัตรประชาชนใบเดียวรักษาทุกที่” 4 จังหวัด แพร่ ร้อยเอ็ด เพชรบุรี นราธิวาส

เมื่อมีอาการเจ็บป่วย ใช้บัตรประชาชนรักษาที่หน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้แก่ รพ.รัฐทุกแห่ง และสถานพยาบาลเอกชนที่ขึ้นทะเบียนในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้แก่ ร้านยา คลินิกพยาบาล คลินิกเวชกรรม คลินิกทันตกรรม คลินิกแพทย์แผนไทย คลินิกเทคนิคการแพทย์ ดูรายชื่อที่ https://www.nhso.go.th/page/Innovative-services-4-provinces

ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.nhso.go.th/news/4282

สายด่วน สปสช. 1330

You missed