จังหวัดชลบุรีกิจกรรมตลาดนัดแก้หนี้วิถียั่งยืนจังหวัดชลบุรีตามนโยบายรัฐบาลในแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบและการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี

เปิด กิจกรรม “ตลาดนัดแก้หนี้ วิถียั่งยืน”จังหวัดชลบุรีตามนโยบายรัฐบาลในแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบและการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU)ในกิจกรรม”ตลาดนัดแก้หนี้ วิถียั่งยืน”ที่ศาลาประชาคมอำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี นายธวัชชัย ศรีทองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบจังหวัดชลบุรีเป็นประธานกล่าวเปิดการจัดกิจกรรม”ตลาดนัดแก้หนี้วิถียั่งยืน”จังหวัดชลบุรีตามนโยบายรัฐบาลในแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบและการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในกิจกรรม “ตลาดนัดแก้หนี้ วิถียั่งยืน” โดยมีนายชัยพร แพภิรมย์รัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี นายอดิเรก อุ่นโอสถ ปลัดจังหวัดชลบุรี เลขานุการศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบจังหวัดชลบุรี หัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานทั้งและเอกชนและประชาชนชาวจังหวัดชลบุรี เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วยฯพณฯเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้มีนโยบายสำคัญเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบและกำหนดให้การแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบเป็นวาระแห่งชาติซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้แจ้งให้ทุกจังหวัดและอำเภอดำเนินการตามแนวทางมาตรการเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบด้วยมาตรการช่วยเหลือมาตรการเฝ้าระวังป้องกันและมาตรการปราบปรามโดยให้จัดตั้งศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบระดับจังหวัดและระดับอำเภอเพื่อดำเนินการเปิดรับลงทะเบียนหนี้นอกระบบ และเร่งรัดให้ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอดำเนินการให้การช่วยเหลือประชาชนหรือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากหนี้นอกระบบพร้อมทั้งมอบหมายภารกิจให้ชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองดำเนินการในการป้องกันและปราบปรามผู้ที่กระทำความผิดตามกฎหมาย โดยประสานการปฏิบัติกับทุกหน่วยงานในพื้นที่ เพื่อให้การแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพสามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนหรือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากหนี้นอกระบบได้ทันทีจากการดำเนินการเปิดรับลงทะเบียนลูกหนี้นอกระบบ ทางเว็บไซต์ :ลงทะเบียนแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย :https://debt.dopa.go.th (Real Time) จังหวัดชลบุรี มีข้อมูลการรับลงทะเบียน ลูกหนี้นอกระบบ และการให้ความช่วยเหลือไกล่เกลี่ยหนี้นอกระบบ ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึง วันที่ 13 มกราคม 2567 มีจำนวนลูกหนี้ลงทะเบียนทั้งสิ้น จำนวน 2,691 ราย มีจำนวนเจ้าหนี้ 1,761 ราย มีมูลหนี้รวม 161,813,030 บาทโดยห้วงระยะเวลา ตั้งแต่ 15 ธันวาคม 2566 ถึง 13 มกราคม 2567 มีผลการไกล่เกลี่ยสำเร็จจำนวน 121 ราย รวมมูลหนี้ที่ใกล่เกลี่ยได้ทั้งสิ้น 10,165,800 บาท และในการนี้ กระทรวงมหาดไทย ได้สั่งการให้ศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบจังหวัดดำเนินการจัดกิจกรรม “ตลาดนัดแก้หนี้” เป็นประจำทุกเดือนอย่างน้อยเดือนละครั้ง เพื่อเป็นการกระตุ้นการช่วยเหลือลูกหนี้นอกระบบโดยในครั้งแรกให้จัดในวันอาทิตย์ที่ 14 มกราคม 2567 พร้อมกันทั่วประเทศ จังหวัดชลบุรี โดยศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบจังหวัดชลบุรีพิจารณาแล้วเห็นว่าเพื่อเป็นการตอบสนองนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยในการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ จึงได้กำหนดจัดกิจกรรม “ตลาดนัดแก้หนี้ วิถียั่งยืน”ในวันนี้วันอาทิตย์ที่14มกราคม2567ณศาลาประชาคมอำเภอเมืองชลบุรี โดยบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในจังหวัด 22หน่วยงาน ประกอบด้วย ที่ทำการปกครองจังหวัดชลบุรี ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดชลบุรี ตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดชลบุรีสำนักงานอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดชลบุรี สำนักงานยุติธรรมจังหวัดชลบุรี สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชลบุรี ศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษเขตพื้นที่ 6 กรมสอบสวนคดีพิเศษสำนักงานคลังจังหวัดชลบุรีสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชลบุรีสำนักงานแรงงานจังหวัดชลบุรีสำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชลบุรี สำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชลบุรีสำนักงานประมงจังหวัดชลบุรีสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชลบุรีสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรีสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๓ ชลบุรี วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดชลบุรี และธนาคารออมสินสาขาชลบุรีนายธวัชชัยศรีทองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีกล่าวว่าจังหวัดชลบุรีมีปัญหาหนี้นอกระบบซึ่งเป็นปัญหาที่กระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชน และส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ ในภาพรวมของจังหวัดชลบุรีรวมถึงปัญหาของการทวงหนี้ที่ผิดกฎหมายจากการปล่อยเงินกู้ที่เรียกดอกเบี้ยเกินกว่าอัตราที่กฎหมายกำหนด ทำให้ประชาชนดำเนินชีวิตไม่เป็นปกติสุขดังนั้นเพื่อเป็นการตอบสนองนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย ในการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ กระผมได้ให้ความสำคัญกับปัญหาดังกล่าวและสนับสนุนการจัดกิจกรรม “ตลาดนัดแก้หนี้ วิถียั่งยืน” ของจังหวัดชลบุรี ซึ่งท่านปลัดจังหวัดชลบุรี ได้กล่าวรายงานให้ทราบแล้ว นั้น กระผมขอให้กำลังใจทุกท่าน ทุกหน่วยงาน ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายปกครองตำรวจหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ที่ได้เสียสละร่วมแรงร่วมใจในการร่วมกันดำเนินกิจกรรม “ตลาดนัดแก้หนี้” ในวันนี้ ตามนโยบายในการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ ของรัฐบาล ขอให้การปฏิบัติภารกิจเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสำเร็จลุล่วงเป็นไปตามเป้าหมายทุกประการ

You missed