สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน ผนึกกำลัง ซีพีน่าน จัดโครงการ “พัฒนาและต่อยอดหลักสูตรสถานศึกษาเชิงพื้นที่วิถีน่าน” สร้างหลักสูตรเสริม

โดยมีคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน รวมทั้งหมด 30 โรงเรียน และได้รับเกียรติจาก นางโสภา ชวนวัน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม

การอบรมในครั้งนี้ มุ่งให้ความรู้เพื่อเพิ่มขีดความสามารถส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ให้ผู้เรียนมีสมรรถนะในศตวรรษที่ 21 เชิงพื้นที่วิถีน่าน และมีศักยภาพเพื่อการมีงานทำ โดยใช้แนวคิดการออกแบบผลิตภัณฑ์ด้วยกระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) การสร้างโมเดลธุรกิจชุมชน (Business Model Canvas) และ แนวคิดการตลาดสมัยใหม่ ซึ่งการบรรยายครั้งนี้ ทำให้คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน เกิดทักษะแนวคิดด้านธุรกิจ เกิดการวางแผนและเข้าใจกระบวนการพัฒนาสินค้าที่สามารถถ่ายทอดให้กับนักเรียน ในโรงเรียน

คุณบัญชา โชติกำจร ผอ.สนงฯ.ซีพีน่าน กล่าวขอบคุณทีมงานผู้จัดโครงการฯ นับว่าเป็นนโยบายที่มีวิสัยทัศน์ของสพม.น่านเป็นอย่างมาก ที่ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญการยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยปรับเปลี่ยนให้เป็นไปตามยุคสมัย และให้ความสำคัญกับการประกอบอาชีพของเด็กๆนักเรียนในอนาคต และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการฯนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาของโรงเรียน และสามารถขยายผลการเรียนรู้ให้เป็นไปตามเป้าหมายของโครงการฯตลอดจนเกิดมรรคผลให้กับครอบครัวของนักเรียนอย่างยั่งยืนต่อไป/บุญยงค์ สดสอาดนายกสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดน่าน รายงาน

You missed