ร้อยเอ็ด !!!!!! อำเภอโพธิ์ชัย จัดงานประเพณี “ บุญคูณลานสืบสานประเพณี ของดีเมืองโพธิ์ชัย “ ประจำปี 2567 สืบ สานประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น

วันนี้ (8 ก.พ.67) เวลา 16.00 น. ที่บริเวณหน้าหอประชุม อ.โพธิ์ชัยจ.ร้อยเอ็ด นายนิทัศน์ เทศสวัสดิ์ นายอำเภอโพธิ์ชัยเป็นประธานเปิดงานประเพณี “ บุญคูณลานสืบสานประเพณี ของดีเมืองโพธิ์ชัย “ ประจำปี 2567 โดยมี นายน้อย สุดสาคร ประธานกำนันอำเภอโพธิ์ชัย พร้อมด้วย ดร.ฉลาด ขามช่วง สส.ร้อยเอ็ด เขต 2 ,นายตุลธร ขามช่วง ,หัวส่วนราชการ ,ข้าราชการ ,ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ,กำนัน ,ผู้ใหญ่บ้าน ,พี่น้องชาวอำเภอโพธิ์ชัย และอำเภอใกล้เคียง เข้าร่วมพิธีเปิด
งานประเพณีบุญคูณลาน ซึ่งเป็นประเพณีที่มีความสำคัญกับวิถีชีวิตของชาวนาไทย เนื่องจากบุญคูณลานเป็นงานประเพณีที่จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทำบุญสักการะพระแม่โพสพ และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เชื่อว่าจะช่วยให้ข้าวที่ปลูกมีความเจริญงอกงามและสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้อย่างอุดมสมบูรณ์ โดยจะจัดขึ้นเมื่อถึงเดือนยี่ หรือเดือนที่ 1 คือ เดือนมกราคมของทุกๆปี และการจัดงานประเพณีบุญคูณลานในครั้งนี้ยังเป็นการแสดงออกถึงการร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจของทุกๆภาคส่วน อันนำมาซึ่งความสามัคคีของคนในพื้นที่ จึงเป็นประเพณีอันดีงาม ควรที่จะอนุรักษ์ไว้ให้คงอยู่สืบไปสู่รุ่นลูก รุ่นหลาน อำเภอโพธิ์ชัย ได้ตระหนักและเล็งเห็นความสำคัญของประเพณี “ บุญคูณลาน ” จึงยังคงสืบสานอนุรักษ์และจัดงานประเพณีต่อเนื่องกันโดยตลอดมา
!!!!!!!//////