อบจ.น่าน พบประชาชน อำเภอท่าวังผา

 


วันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอท่าวังผา อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน จัดโครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่านพบประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2567 อำเภอท่าวังผา โดยนายนพรัตน์ ถาวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน เป็นประธานเปิด โครงการฯ คณะผู้บริหารฯ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน เขตอำเภอท่าวังผาและอำเภอใกล้เคียง ข้าราชการและพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน เจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน เขตพื้นที่อำเภอท่าวังผา ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในพื้นที่อำเภอเวียงสาเข้าร่วมกิจกรรม
โครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่านพบประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2567 มีกลุ่มเป้าหมาย คือประชาชนในพื้นที่จังหวัดน่าน ทั้ง 15 อำเภอ มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาและอบรมให้ความรู้ในการด้านต่าง ๆ ให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับผลประโยชน์สูงสุด และได้รับทราบกระบวนการทำงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน โดยการประชาสัมพันธ์ภารกิจขององค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน ให้ประชาชนเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับตำบล ระดับจังหวัด และเข้าใจกระบวนการการทำงานร่วมกันระหว่างท้องถิ่น ท้องที่ โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมเพื่อสาธารณะประโยชน์และเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในการพัฒนาท้องถิ่น และที่สำคัญคือการเปิดโอกาสให้ประชาชน ได้เสนอปัญหาและอุปสรรค ในการดำเนินชีวิตที่เกิดขึ้นในชุมชนของตนเอง เพื่อที่จะได้รับการแก้ไขปัญหาได้ตรงจุดจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สำหรับโครงการ อบจ.น่าน พบประชาชน อำเภอท่าวังผา ครั้งนี้ หน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน สอนทำพรมเช็ดเท้า ที่รองเขียง ทำพวงกุญแจจากผ้าและลูกปัด ให้ความรู้และสาธิตการปลูกทุเรียน แนะนำให้ความรู้และสาธิตการป้องกันและระงับอัคคีภัย แนะนำให้ความรู้เกี่ยวกับสมุนไพร เพื่อการป้องกันและดูแลสุขภาพ ให้บริการวัดสายตาประกอบแว่น (แจกแว่นตาฟรี) และนวดแผนไทย วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน บริการซ่อมเครื่องจักรกลทางการเกษตร ซ่อมจักรยานยนต์และเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง และเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน บริการตัดผมชาย – หญิง ฟรี สำนักงานพาณิชย์จังหวัดน่าน ร่วมกับ บิ้กซี น่าน นำสินค้าราคาถูกมาจำหน่าย เช่น น้ำมันพืช บะหมีกึ่งสำเร็จรูป ปลากระป๋อง น้ำยาล้างจาน น้ำยาปรับผ้านุ่ม สำนักงานพาณิชย์จังหวัดน่าน มีเอกสาร เกี่ยวกับการจดทะเบียนออนไลน์
อุทยานแห่งชาตินันทบุรี สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ป่า ที่ 13 (แพร่) จัดนิทรรศการให้ความรู้และรณรงค์งดเผาและป้องกันไฟไหม้ป่า และปัญหาหมอกควัน
อบจ.น่าน ขอขอบคุณ ที่ว่าการอำเภอท่าวังผา สนับสนุนสถานที่ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ โครงการ อบจ.น่าน พบประชาชน ครั้งต่อไปจะไปพบปะประชาชนในพื้นที่อำเภอแคว ในวันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอแคว อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน/บุญยงค์ สดสอาด นายกสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดน่าน รายงานYou missed