ประจวบคีรีขันธ์ _ ลงนามบันทึกตกลงความร่วมมือ ระหว่าง ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบฯ รองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ หัวหน้าส่วนราชการปรจำจังหวัดฯ นายอำเภอ ผู้บริหารท้องถิ่นฯ และ ท้องถิ่นอำเภอ

ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ห้องประชุมเกาะหลัก ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายกิตติพงศ์ สุขภาคกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อม นายคมกริช เจริญพัฒนสมบัติ นายองครักษ์ ทองนิรมล นายสินาทร โอ่เอี่ยม รองผู้ว่าราชการจังหวัด นายปรีดา สุขใจ ปลัดจังหวัดประจวบฯ ร่วมลงนามบันทึกตกลงความร่วมมือในคำรับรองการปฏิบัติราชการสำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยมี น.ส.จุฑารัตน์ เหลืองเพิ่มสกุล ผอ.ป.ป.ช.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อม หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ ท้องถิ่นอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้ง 8 อำเภอ เข้าร่วมลงนาม

การลงนามในคำรับรองการปฏิบัติราชการสำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ระหว่าง ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กับ รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด นายอำเภอ ท้องถิ่นจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งสิ้น 80 หน่วยงาน

ตามที่คณะรัฐมนตรี มีมติเมื่อวันที่ 5 มกราคม พ.ศ.2565 จึงเห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565-2570 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐได้รับทราบสถานะของตนเองในด้านคุณธรรม ความโปร่งใส และนำไปปรับปรุงพัฒนาตนเองนั้น ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติกำหนดเป้าหมายให้หน่วยงานที่เข้ารับการประเมิน ITA ทุกหน่วยงานได้ผลคะแนนการประเมิน 85 คะแนนขึ้นไป จังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีหน่วยงานของรัฐที่จะต้องเข้ารับการประเมิน ITA ประกอบด้วย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์โดยหน่วยงานส่วนภูมิภาคในจังหวัด 33 หน่วยงาน ประเมินในภาพรวมของจังหวัด อำเภอ 5 อำเภอ องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลจำนวน 16 แห่ง และองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 44 แห่ง รวมทั้งสิ้น 70 หน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ผลการประเมินในภาพรวมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีหน่วยงานที่ผ่านการประเมิน จำนวน 57 หน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ 81.43

ดังนั้น เพื่อเป็นการแสดงเจตนารมณ์ที่จะร่วมมือกันในการประสานงานและสนับสนุนการดำเนินการขับเคลื่อนการประเมิน ITA ของจังหวัดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง ครบถ้วน ยกระดับคะแนนการประเมิน และหน่วยงานผ่านการประเมินตามเกณฑ์ที่กำหนด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์จึงได้จัดให้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง ผู้ว่าราชการจังหวัด กับรองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด นายอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ ท้องถิ่นอำเภอ โดยมีผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ร่วมเป็นพยาน

//////////////////////////////////////////
ข่าว ณัฐธภพ พันสาย / จ.ประจวบคีรีขันธ์ 0649646443