ลำพูน – กรมโยธาธิการและผังเมือง คัดเลือกพื้นที่ชุมชนเมืองลำพูนและชุมชนต่อเนื่อง ออกแบบระบบป้องกันน้ำท่วมและระบบระบายน้ำหลัก

กรมโยธาธิการและผังเมือง คัดเลือกพื้นที่ชุมชนเมืองลำพูนและชุมชนต่อเนื่อง เป็นพื้นที่ศึกษาสำรวจออกแบบระบบป้องกันน้ำท่วมและระบบระบายน้ำหลัก ที่มีความจำเป็นเร่งด่วนเพื่อบรรเทาปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่เศรษฐกิจของจังหวัดลำพูน
ที่ห้องแกรนด์ ปา 1 โรงแรม แกรนด์ปา โฮเทล แอนด์ รีสอร์ทลำพูน ตำบลเวียงยอง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน นายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนมอบหมายให้นายอนุพงษ์ วาวงศ์มูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการงานออกแบบงานก่อสร้างศึกษาความเหมาะสมและสำรวจออกแบบรายละเอียดระบบป้องกันน้ำท่วมและระบบระบายน้ำหลัก เพื่อบรรเทาปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนลุ่มน้ำภาคเหนือ ระยะที่ 4(พื้นที่ชุมชนเมืองลำพูนและชุมชนต่อเนื่อง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน) โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอเมืองลำพูน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมฯ

สืบเนื่องจากรัฐบาลได้เล็งเห็นความสำคัญของปัญหาอุทกภัย(น้ำท่วม)ที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนรวมทั้งสิ่งก่อสร้างสาธารณะประโยชน์อื่นๆ จึงมอบหมายให้กรมโยธาธิการและผังเมือง ดำเนินการศึกษาความเหมาะสมและสำรวจออกแบบรายละเอียดระบบป้องกันน้ำท่วมและระบบระบายน้ำหลักเพื่อบรรเทาปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนลุ่มน้ำภาคเหนือ ระยะที่ 4 โดยได้ว่าจ้าง บริษัท โปรเกรส เทคโนโลยี คอนซัลแทนส์ จำกัด ให้ดำเนินการศึกษาดังกล่าวเพื่อวางแผนการพัฒนาระบบป้องกันน้ำท่วมและระบบระบายน้ำหลักต่างๆ ให้สอดคล้องกับการใช้ที่ดินของพื้นที่ชุมชนเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในภาพรวมของพื้นที่ชุมชนที่จำเป็นเร่งด่วนของลุ่มน้ำภาคเหนือให้สอดคล้องและสอดประสานกับแผนหลักของการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมระดับลุ่มน้ำ

การดำเนินการตามโครงการดังกล่าว กรมโยธาธิการและผังเมืองได้คัดเลือกพื้นที่ชุมชนเมืองลำพูนและชุมชนต่อเนื่อง เป็น 1 ใน 4 ของพื้นที่ศึกษาที่มีความจำเป็นเร่งด่วน เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่ยังคงประสบปัญหาน้ำท่วมขังเป็นประจำทุกปี เนื่องจากสภาพพื้นที่บางชุมชนในเขตเทศบาลเมืองลำพูนและพื้นที่โดยรอบยังไม่มีระบบระบายน้ำหรือมีระบบระบายน้ำที่ไม่ต่อเนื่อง รวมทั้งระบบระบายน้ำเดิมที่ไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ จากสาเหตุการขยายตัวของสิ่งก่อสร้างเพิ่มมากขึ้นทำให้ร่องน้ำธรรมชาติมีขนาดเล็กลง รวมทั้งมีสิ่งกีดขวางการไหลระบายของน้ำ เพื่อให้การดำเนินงานตามโครงการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้ กรมโยธาธิการและผังเมือง จึงกำหนดให้มีการประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการขึ้นเพื่อให้ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้นำชุมชน ตลอดจนประชาชนผู้สนใจได้รับทราบข้อมูล เพื่อจะรวบรวมข้อมูลสภาพปัญหาความต้องการของประชาชนในพื้นที่ รวมทั้ง ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะใช้เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นต่อไป

ด้าน นายอนุพงษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน กล่าวว่ากรมโยธาธิการและผังเมือง ได้เล็งเห็นปัญหาความสำคัญของการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ชุมชนเมืองลำพูนและชุมชนต่อเนื่อง โดยได้คัดเลือก เป็น 1 ใน 4 ของพื้นที่ศึกษา ที่มีความจำเป็นเร่งด่วน เพื่อศึกษาแนวทางในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังให้เหมาะสมและสอดคล้องกับการใช้ที่ดินของชุมชน จึงถือเป็นเรื่องที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่ง

ทั้งนี้ พื้นที่เทศบาลเมือง(ทม.)ลำพูน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลในเมืองทั้งตำบล มีพื้นที่ประมาณ 6 ตารางกิโลเมตร หรือ 3,750 ไร่ แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 17 ชุมชน โดยพื้นที่ส่วนใหญ่ เป็นที่ราบลุ่มต่ำ ทางทิศตะวันตกของแม่น้ำกวง เป็นที่ตั้งของแหล่งโบราณสถานที่สำคัญและอาคารสิ่งปลูกสร้างย่านพาณิชยกรรม โดยจากสภาพพื้นที่มีโอกาสเกิดปัญหาน้ำท่วมได้ในช่วงฤดูฝนใน 2 ลักษณะ ได้แก่ น้ำท่วมจากภาวะน้ำล้นตลิ่ง และน้ำท่วมขังจากฝนตกหนักในพื้นที่
///////////////// นิวัตร ธาตุอินจันทร์

You missed