(#)อำเภอดงหลวง(#)
จังหวัดมุกดาหาร

วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567
เวลา 07.30 น.
ณ วัดบ้านโพนสว่าง หมู่ที่ 6 ตำบลพังแดง

นายนราวิชญ์ มณีฤทธิ์
นายอำเภอดงหลวง

เป็นประธานจัดกิจกรรม “คนดงหลวง สวมผ้าไทย ใส่บาตร หนุนศาสนา สภากาแฟ” และขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา หมู่บ้านรักษาศีล 5 ขยายผลสู่หมู่บ้านศีลธรรม เพื่อบ่มเพาะปลูกจิตสำนึก กระตุ้นเตือนให้พุทธศาสนิกชนยึดมั่นในหลักคำสอนของพระพุทธศาสนา และเพื่อเป็นการส่งเสริมการเข้าวัดปฏิบัติธรรม โดยได้ร่วมกันทำบุญตักบาตร ส่งเสริมการสวมใส่ผ้าไทย ร่วมพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยน และรับฟังความคิดเห็นของส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และพี่น้องประชาชนในพื้นที่
ซึ่งดำเนินการเป็นประจำทุกวันศุกร์สัปดาห์ที่ 3 ของเดือน โดย อปท.ทุกแห่งในพื้นที่หมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพ

โดยมี นายจิตรกรรม เชื้อคำฮด นายก อบต.พังแดง หัวหน้าส่วนราชการอำเภอดงหลวง นายก อปท.ทุกแห่ง กำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯลฯ ตำบลพังแดง และชาวบ้านโพนสว่าง ร่วมกิจกรรม///////////นราวิชญ์ มณีฤทธิ์

You missed