โครงการบ้านนาตาด-นาโปร่ง ตำบลบะยาว อำเภอวังสามหมอ ร่วมกิจกรรมทำแนวป้องกันไฟป่า

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 ร้อยเอก บรรจบ วรรณศิริ นายทหารปฏิบัติการโครงการบ้านนาตาด-นาโปร่ง ร่วมกับเทศบาลตำบลบะยาว ได้ร่วมกันทำแนวป้องกันไฟป่า ณ วัดป่าภูย่านาง บ้านนาโปร่ง ตำบลบะยาว อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี มีเนื้อที่ประมาณ 900 ไร่ โดยมี นายแสงชัย เกษโสภา นายกเทศมนตรีตำบลบะยาว เป็นประธานในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ โดยมีประชาชนในพื้นที่และนักเรียนนักศึกษาร่วมกิจกรรม ประมาณ 200 คน ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเป็นการป้องกันและบรรเทาปัญหาความรุนแรงของไฟป่าบริเวณพื้นที่ตำบลบะยาว ที่อาจจะเกิดขึ้นในฤดูแล้ง เป็นการสร้างความร่วมมือในการป้องกันและอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ระหว่างเครือข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนในพื้นที่ รวมถึงหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
จากการที่โครงการบ้านนาตาด-นาโปร่ง ได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ทำให้เจ้าหน้าที่ส่วนราชการ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนในพื้นที่มีจิตสำนึกและมีความรัก ความหวงแหนป่าไม้ ซึ่งเป็นทรัพยากรทางธรรมชาติในพื้นที่ พร้อมให้ความร่วมมือและสอดส่องดูแลเพื่อรักษาไว้ซึ่งทรัพยากรป่าไม้ของชุมชนให้คงอยู่ตลอดไป
//////////////////////////////////////
ข้อมูลภาพข่าว
ร.ต.กฤษฎา มณีใส
เบอร์โทรศัพท์ 0885397430
#กรมทหารราบที่ 13

You missed