#ชมคลิป “ประเทศญี่ปุ่นติดตามโครงการโรงเรียนสร้างสุขผู้สูงวัย ดร.พีระพงษ์นพนาคีพงษ์ “เฮียปอ” ผู้ก่อตั้งปลื้ม ทางเทศบาลนครนครสวรรค์ยิ้ม#

เมื่อวันศุกร์ที่ 23กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 8.30 – 16.30 น JiCA (องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศญี่ปุ่น : Japan international Cooperation Agency : JiCA ) มาติดตามผลการดำเนินการโครงการพัฒนา ศักยภาพเพื่อการฟื้นฟูท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ของ เทศบาลนครนครสวรรค์ ซึ่งเป็นองค์กรท้องถิ่นพื้นที่นำร่อง ระดับประเทศ เขตภาคเหนือ (ทั้งประเทศได้รับคัดเลือก 4 แห่ง คือ นครสวรรค์ มหาสารคาม สุพรรณบุรีและกระบี่)
หลังจากเทศบาลนำเสนอผลการดำเนินการแล้ว ที่มาทั้งหมด จะมาดูการดำเนินงานของ โรงเรียนสร้างสุขผู้สูงวัย เทศบาลนครนครสวรรค์ โดยมาศึกษาดูงานในประเด็น
1. การส่งเสริมและการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนทุกช่วงวัย
2. การจัดการศึกษาของโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3. การส่งเสริมการฝึกอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่ความมั่นคง ยั่งยืน
รร. สสว. – การส่งเสริมและการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนทุกช่วงวัย โดย ดร.พีระพงษ์นพนาคีพงษ์ “เฮียปอ” ผู้ก่อตั้ง กล่าวต้อนรับ จากนั้นนำเสนอผลการดำเนินการ ของ รร สสว.และรำวงย้อนยุด เป็น สไลด์
ตามด้วย กิจกรรมนันทนาการ Chicken dance จากนั้น บรรเลงอังกะลุง เพลงเยี่ยว์เลี่ยงไต้เปียวหวอติซิน / ยะวา พร้อมการแสดง กลองยาว รำวงกัน เพลงรำโทน 2 เพลง

สำหรับผู้กล่าวต้อนรับคือ ดร..พีระพงษ์ นพนาคีพงษ์ คณะJICA ศึกษาคูงานและติดตามผลการดำเนินการโครงการพัฒนาสักยภาพเพื่อการฟื้นฟูท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ของ เทศบาลนครนครสวรรค์ ณ โรงเรียนสร้างสุขผู้สูงวัย เทศบาลนครนครสวรรค์
โดยมี รองจตุรวิทย์ นิโรจน์ธนรัฐ รองนายุกเทศมนฺตรีนครนครสวรรค์ Mr. HIRABAYASHI Atsutoshi :; JICA Headquarters, Japanosnunent done Mr. KATSUYA Miyoshi : JICA Thailand และทีมงานทุกคน
“กระผม ในนามโรงเรียนสร้างสุขผู้สูงวัยเทศบาลนครนครสวรรค์ ขอต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง โรงเรียนสร้างสุขผู้สูงจัย เทศบาลนคร
นครสวรรค์ ก่อตั้งเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2558 มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นศูนย์แลกเปลี่ยนเรียนรู้ของผู้สูงอายุคณะทำงานของโรงเรียนเป็นจิตอาสา ไม่มีค่าตอบแทน ได้รับการสนับสนุนที่ดีจาก นายจิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์
และทีมบริหารของเทศบาลนครนครสวรรค์ เราเป็นภาคประชาชนที่มีเจตนารมณ์ ในการช่วยเหลือ แบ่งปันและร่วมพัฒนาศักยภาพของผู้สูงอายุให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี
เพื่อความยั่งยืนของท้องถิ่น
ขอขอบพระคุณที่ทีมงาน JICA ให้ความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ และขอขอบพระคุณผู้บริหารเทศบาลนครนครสวรรค์ที่ให้เกียรติ โรงเรียนสร้างสุขผู้สูงวัย มาศึกษาและติดตามผลการคำเนินการของโรงเรียนในวันนี้ ขอขอบพระคุณครับ” ดร.พีระพงษ์ กล่าวในที่สุด

You missed