ห่วงใยสุขภาพคนแพร่จังหวัดแพร่ Kick off ส่งเสริมการออกกำลังกายในรูปแบบท้าทาย (CHALLENGE) ผ่านแอปพลิเคชัน CCC ให้ประชาชนทุกช่วงวัยได้ตระหนักถึงประโยชน์ของการเล่นกีฬา//

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันที่ 3 เมษายน 2567 เวลา 08.00 น.ที่สวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ นายเลิศชัย สกลเสาวภาคย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานเปิดกิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกายในรูปแบบท้าทาย (CHALLENGE) ผ่านแอปพลิเคชัน CCC ภายใต้โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มเชื่อมโยงและบูรณาการข้อมูลสถิติการออกกำลังกาย และเล่นกีฬาของประชาชน (Calories Credit challenge) ระยะที่ 2 เพื่อใช้แพลตฟอร์ม (Caloris Credit Challenge :

CCC) เป็นเครื่องมือในการจัดเก็บข้อมูลสถิติการออกกำลังกาย เล่นกีฬา และการเข้าร่วมกิจกรรมทางกาย โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดแพร่จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนทุกช่วงวัยออกกำลังกายเล่นกีฬาอย่างสม่ำเสมอ ส่งเสริมให้ประชาชนทุกช่วงวัยได้ตระหนักถึงประโยชน์ของการเล่นกีฬา ให้ประชาชนทุกช่วงวัยเข้าถึงโอกาสในการออกกำลังกายและเล่นกีฬา
นางสาวฐานิตย์ วงศ์วิเศษ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดแพร่ กล่าวว่ากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้ดำเนินโครงการพัฒนาแพลตฟอร์มเชื่อมโยงและบูรณาการข้อมูลสถิติการออกกำลังกายและเล่นกีฬาของประชาชน (Calories credit challenge) ระยะที่ 2 เพื่อใช้แพลตฟอร์ม (Caloris Credit Challenge : CCC) เป็นเครื่องมือในการจัดเก็บข้อมูลสถิติการออกกำลังกาย เล่นกีฬาและการเข้าร่วมกิจกรรมทางกาย ซึ่งเป็นการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการสร้างแรงจูงใจกระตุ้นการออกกำลังกาย และเข้าร่วมกิจกรรมกีฬา ขับเคลื่อนการส่งเสริมและพัฒนาการออกกำลังกายและกีฬามวลชนให้เป็นวิถีชีวิตระดับจังหวัด เพื่อให้สังคมไทยมีสภาพที่เอื้อและสนับสนุนต่อการ

พัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต โดยมีเป้าหมายที่ต้องการให้คนไทยมีสุขภาพดีขึ้น มีน้ำใจนักกีฬา และมีวินัยเคารพกติกามากขึ้นด้วยกีฬา การส่งเสริมการออกกำลังกายและกีฬาขั้นพื้นฐานให้กลายเป็นวิถีชีวิต //

ภาพ/ข่าว สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่
นางสาว สายรุ้ง ธรรมมี รายงาน

You missed