เยี่ยมแก้ไขน้ำเพื่อการเกษตรช่วยเหลือเกษตรกรชาวจังหวัดแพร่ร่วมด้วยช่วยกันกั้นทำนบกระสอบทราย เพื่อยกระดับและชะลอการไหลของน้ำ ไว้ใช้ตลอดฤดูแล้ง ทั้งน้ำอุปโภค-บริโภค และน้ำการเกษตร //

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันที่ 3 เมษายน 2567 เวลา 09.30 น. ที่บริเวณลำน้ำยมพื้นที่บ้านสวนหลวง หมู่ 8 ตำบลปงป่าหวาย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ นายชัยสิทธิ์ ชัยสัมฤทธิ์ผล รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยนางสาวรำพู จันต๊ะปะตุ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแพร่ ได้ไปเยี่ยมให้กำลังใจประชาชนจากบ้านหมู่ 2 หมู่ 8 ตำบลปงป่าหวาย บ้านหมู่ 4 และหมู่ 6 ตำบลเด่นชัย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่

 

ซึ่งร่วมกับเจ้าหน้าที่ของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเด่นชัย ผู้นำท้องที่ท้องถิ่น ได้ร่วมกันน้ำทรายบรรจุกระสอบ นำไปกั้นลำน้ำยม ซึ่งเป็นจุดเดิมที่ประชาชนดำเนินการกั้นน้ำทุกปี เพื่อใช้ประโยชน์ในเรื่องของน้ำประปา น้ำการเกษตร โดยการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเด่นชัย ได้ใช้น้ำจากการกั้นไว้สูบไปผลิตประปา

นายเสถียร อิสระเศรษฐพงศ์ ปลัดอำเภอเด่นชัย กล่าวว่า จุดกั้นลำน้ำยมจุดนี้ จะแตกต่างจากจุดอื่นๆ เพราะไม่มีทราย ท้องน้ำเป็นหิน ไม่สามารถเอารถขุดทรายขึ้นมาบรรจุกระสอบได้ จึงต้องขออนุมัติจัดซื้อทรายมาบรรจุแทน การดำเนินการจึงล่าช้ากว่าจุดอื่นๆ เมื่อดำเนินการเสร็จจะยกระดับน้ำให้สูงขึ้น 3-4 เมตร และชะลอการไหลของน้ำได้ตลอดช่วงฤดูแล้งนี้ และเกษตรกรสามารถใช้น้ำได้ประมาณ 2,500 ไร่ และทางอำเภอได้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ในการดำเนินการสร้างฝายแกนดินซีเมนต์ ทดแทนการกั้นด้วยกระสอบทราย ซึ่งต้องจัดทำทุกปี

ทั้งนี้ จังหวัดแพร่จะประสบกับปัญหาภัยแล้ง ทั้งน้ำอุปโภค-บริโภค และน้ำการเกษตร เนื่องจากในพื้นที่จังหวัดแพร่ไม่มีอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ มีแต่อ่างเก็บน้ำขนาดกลาง และอ่างเก็บน้ำตามแนวพระราชดำริ และจังหวัดแพร่มีแม่น้ำยมเป็นแม่น้ำสายสำคัญในการหล่อเลี้ยงชีวิต ซึ่งทางกรมชลประทาน โดยโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม ได้ดำเนินการปรับปรุงฝายแม่ยมให้สามารถผันน้ำยมเข้าคลองส่งน้ำเข้าสู่พื้นที่การเกษตรตั้งแต่พื้นที่ 5 อำเภอของจังหวัดแพร่ได้แก่ อำเภอสอง อำเภอหนองม่วงไข่ อำเภอเมืองแพร่ อำเภอสูงเม่น และอำเภอเด่นชัย

โดยฤดูแล้งในปี 2567 จังหวัดแพร่ได้ดำเนินการจัดสร้างทำนบกระสอบทรายชั่วคราวสำหรับกั้นลำน้ำยม และแม่น้ำสาขา เพื่อชะลอการไหลและยกระดับน้ำให้สูงขึ้นเพียงพอต่อการสูบไปใช้ โดยใช้งบประมาณเงินทดรองราชการในเชิงป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินของจังหวัดแพร่รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,716,304 บาท จะกั้นลำน้ำยมจำนวน 20 จุด และลำน้ำสาขา จำนวน 15 จุด กระจายครอบคลุมทุกพื้นที่ของจังหวัดแพร่//

 

ภาพ/ข่าว สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่

นางสาว สายรุ้ง ธรรมมี รายงาน