สส.บัญชา เดชเจริญศิริกุล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีราชชื่อ พรรคท้องที่ไทยร่วมพิธีมอบสิ่งของตามโครงการ “หนึ่งใจ…ช่วยเหลือผู้ประสบภัย”และร่วมงาน โครงการ น้ำพระทัยพระราชทาน สานสัมพันธ์ สัญจร องค์กรสมาชิก ภาค ๘ #

เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2567 สส.บัญชา เดชเจริญศิริกุล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีราชชื่อ พรรคท้องที่ไทย ดร.ชุติพร. เสชัง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ นางวราภรณ์. เสริมภักดีกุล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ นางอรชุน. เหลืองวิเศษกาล นายกสมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำจังหวัดนครสวรรค์ ได้มาร่วมงาน เนื่องด้วย มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ ร่วมกับ สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ดำเนินโครงการต่างๆ ตามพระดำริ ที่ทรงมีความห่วงใยพสกนิกรชาวไทยทุกพื้นที่ เนื่องจากในปัจจุบันมีหลายจังหวัดที่ประสบความเดือดร้อนจากทุกข์ภัยต่างๆ จึงได้ดำเนินการจัดโครงการ “หนึ่งใจ…ช่วยเหลือผู้ประสบภัย” ขึ้น ทั้งนี้ มูลนิธิฯ และสภาสงคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ฯ ได้มีกำหนดการมอบสิ่งของ (ถุงยังชีพ ให้กับพี่น้องประชาชน ณ ศาลาธรรมานุภาพ วัดวรนาถบรรพต พระอารามหลวง (วัดกบ) ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมืองนครสวรรค์จังหวัดนครสวรรค์ ในวันอังคาร ที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ น.

นอกจากนี้ไมีการจัดงาน โครงการน้ำพระทัยพระราชทาน สานสัมพันธ์ สัญจร องค์กรมาชิก ภาค ๘ ณ ภัตตราคารล่งหงษ์ ตำบลวัดไทร อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ในวันอังคาร ที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๒.๐๐ น. มีพิธีมอบสิ่งของ(ถุงยังชีพ) ในวันอังคาร ที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ศาลาธรรมานุภาพ วัดวรนาถบรรพต พระอารามหลวง (วัดกบ) ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ และร่วมงาน โครงการ น้ำพระทัยพระราชทาน สานสัมพันธ์ สัญจร องค์กรมาชิก ภาค ๘ ณ ภัตตราคารเล่งหงษ์ ตำบลวัดไทร อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

You missed